ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައި އޮތް ބާރު، ސިހުމެއްގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަވަހަށް ނެތިގެންދާނެ: ސައީދު

- 4 months ago 2 - އިނާޒް މޫސާ

އެމްޑީޕީއަށް މިހާރު ލިބިފައިވާ ބާރުތައް، ހީވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށް، ސިހުމެއްގެ ތެރެއިން ވަރަށް އަވަހަށް ނެތިގެންދާނެ ކަމަށް މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އިނގިރޭސީންގެ ބާރުތައް ވެސް ދުނިޔެއިން ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކޮށް، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އިނގިރޭސީންގެ ދިދަ ނަގައިގެން އެމީހުން އުޅުނު ކަމަށާއި ނަމަވެސް އިސާހިތަކު އެބައި މީހުންގެ ބާރުތައް ދުނިޔެއިން ނެތިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ހަމަ އެ އުސޫލުގެ ދަށުން އެމްޑީޕީއަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައްވެސް އިސާހިތަކު ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދު މުޅި ގައުމު އެދި ގޮވަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރާ މީހުންނާއި އެމީހުންނަށް ހިތްވަރުދޭ މީހުންގެ ކިބައިން މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރެއްވުމަށް ކަމަށެވެ. މުސްލިމު ކޮންމެ ދިވެހި މަޔަކާއި ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ދުއާ އަކީވެސް އެއީ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފަހަކަށް އައިސް މިގައުމުގައި ދެރަ ކަމެއް ނުހިނގާ އެންމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދެއެވެ. އަދި ގޯސްކޮށް ކަމެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ، އެކަން ހިނގީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ބުނުމަކީ ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިމަހުގެ 15 ގައި ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ދެ އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖަކު ރޭޕް ކުރުމުންވެސް އެއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން އަޅައިނުލައި ދޫކޮށްލުމުން ހިނގާދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭފަދަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސިފަޔަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެކަން ސަރުކާރުން ކުރި ކަމަކަށް ހަދައި، ނުރަނގަޅު ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ އެއީ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ހިނގައި ދިޔަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރެއްވުން ކަމަށެވެ.

'' ރއީސް ސޯލިހުގެ އެންމެ ރަނގަޅު އެއްސިފަޔަކީ ގޯސްކޮށް ކަމެއް ވެއްޖެނަމަ ކުރީގެ ސަރުކާރު، ރަގަޅު ކަމެއްވެއްޖެނަމަ އެމަނިކުފާނު. ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރަށެއްގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުއެއްގެ ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއް ރައީސް ސޯލިހުގެ ކަރުގައި ލައިފިނަމަ، އެއީ ދެން އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ކަމެއް. މިއީ އެމަނިކުފާނުގެ ހަމަޔާއި އުސޫލަކީ. ތިމަންނަގެ ހުޝިޔާރުކަމާއި ތިމަންނަގެ މޮޅުކަމާއި ތިމަންނަގެ ކުޅަދާނަ ކަމުން ވީ ކަމެކޭ،'' ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ، ގައުމަށް މުސީބާތެއް ނުވަތަ ދެރަކަމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް އަޅުވާނީ ކުރީގެ ރައީސުންގެ ބޮލުގައި ކަމަށެވެ. ސައީދު ވަނީ ރައްޔިތުން މިގައުމަށް ވެރިޔަކު ހޮވި ސަބަބަކީ އެއީތޯ ސުވާލު އުފައްދަވައިފައެވެ.

100%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

އިރާދަ ކުރެއް ވިއްޔާ..

ޔާﷲ އެނުބައި ބައި ގަނޑު ބަލިކުރައްވާ ދޭވެ...އާމީން..އެއީ އަޅަމެންގެ ވެސް ދުޢާ...

ހަބަރު