ADS BY VOICE

މަޖިލީހުންވެސް ނިންމީ ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދިނުުމުގައި ފިނޭންސްގެ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އަލަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޖާގަތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލި އުސޫލަށް އަމަލުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

މިއަދު ބޭއްވި މާާލިއްޔަތު ކޮމެޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ޓާމިނަލް މައްސަލައިގައި ފިނޭންސް މިނިސްްޓްރީގެ ނިންމުމަށް ރުހުން ދޭން ހުށައެޅުއްވީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރެވެ.އެކަން ފާސްވެފައިވަނީ ކޮމެޓީގެ ހަތް މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތަކުންނެވެ.

މި ވޯޓުގައި ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ އާއި ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ފަޒުލް ރަޝީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީއެމްއޭއިން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ލައުންޖްގެ ޖާގައިގެ ބޮޑުމިނާއި އެއްވަރަށް، އެފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ އަގުގައި އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ދެއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖާާގަދޭން ނިންމާފައެވެ.

ފިނޭންސުން ބުނީ ޓީއެމްއޭއިން މިހާރު ބޭނުންކުރަމުންދާ ޓާމިނަލް އަކީ އެކުންފުނިން އަމިއްލައަށް އިންވެސްޓުކޮށްގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ޓާމިނަލަކަށްވުމުން، އެކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ރިލޮކޭޓު ކުރާއިރު އިތުރު ހަރަދުތަކެއް ހިނގާނެތީ އެ އެއާލައިނުން މިހާރުދޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް އެއާ އެއްވަރުގެ ޖާގައެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ އެ އެއާލައިނަށް އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

މަންތާ އެއާރއަށް، އެ އެއާލައިނުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް މިހާރުވެސް އެ އެއާލައިންގެ މިހާާރުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް މިހާާރުވެސް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ރޭޓުގައި، ދެ އަހަރަށް އާ ޓާމިނަލުން ކުއްޔަށްދޭން ފިނޭންސުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޖާގަތައް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ބާކީވާ ޖާގަ ޑިމާންޑަށްބަަލައި ޓެންޑާ އުސޫލުން ވާދަވެރި އަގެއްގައި ދޫކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާާފައެވެ.

އަދި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ސީޕްލޭން ހިދުމަތް ދޭން މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރާ ޓާމިނަލް ހިންގޭނެގޮތެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށްވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު