ADS BY VOICE

ބަނގުރާ ބުއި މީހެއްގެ ގައިގައި 40 އެތިފަހަރު ޖެހުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ބަނގުރާ ބުއި މީހެއް ޖޫރިމަނާކޮށް، ސާޅީސް އެތިފަހަރުން ޖަލްދުކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މިމަހުގެ 18ވަނަ ދުވަހުގައި މިފަދައިން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ބ.ތުޅާދޫ/ނިދާ، ސާއިދު މުހައްމަދުގެ މައްޗަށެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާާއަކީ ގާނޫނުލް އުގޫބާތުގެ 616ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގެ ދޭކާއި ހަވާލާދީ، އެ މާއްދާގެ ށގެ ދަށުން ބަނގުރާބުއިމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. އެގޮތުން 2018ވަނަ އަހަރުގެ މާޗްމަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 20:18ހާއިރު، އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވުނު ބަނގުރަލުގެ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް ސުވާލުކުރުމުން ބަނގުރާ ބޯކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވާކަމަށް ހުކުމްގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުގައި އޭނާ ވަނީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދައުވާއަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ. އޭނާގެ ކުށުގެ ރެކޯޑުން ފެންނަ ގޮތުގައި މިއީ އޭނާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށެއް ސާބިތުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެހެންކަމުން ކަނޑައަޅަން ޖެހޭ އަދަބު، އަދަބު ކަނޑައެޅުމުގެ އަސާސީ މިންގަނޑަށްވުރެ މަތި ނުވާނެކަމަށް މަތިނުވާާނެކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެކޯޓުގެ ގަޟިއްޔާާ ނިންމިގޮތުގެ ޚުލާސާގައިވާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ކުށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޖުނަހްގެ ތިންވަނަ ދަރަޖައިގެ ކުށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެފަަދަ ކުށެއްގެ އަސާސީ އަދަބަކީ އެއް މަހާއި ހަ ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލައިގައި ވަނީ ސާއިދުގެ މައްޗަށް ބަނގުރާާބުއިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ 616ވަނަ މާއްދާގެ ށ އާއި ހަވާލާާދީ އަދި ހަަމަ އެ ގާނޫނުގެ 1106މާާއްދާާގެ ށ އަދި 1005ވަނަ މާާއްދާގެ ހގެ ދަށުން 5400ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާާކޮށް، ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

އަދި 616ވަނަ މާއްދާގެ ށ އާއި ހަވާލާާދީ އޭނާ 40އެތިފަހަރުން ޖަލްދުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހުކުމްކޮށްފައެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ ނުލިބޭނޭ ގޮތެއްގެމަތިން، އަދަބެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ހަންމުށިން ނުވަތަ ދުއްރައިން މީހެއްގެ ގައިގާ ތަޅާތެޅުމަށެވެ.

ފޮޓޯ: އަވަސް

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY CANDIDATE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު