ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެސްޓީއޯއިން އާންމުންނަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރާއި މާސްކް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

- 1 year ago 4 - ރިމާހް

އެސްޓީއޯއިން އާންމުންނަށް ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރާއި މާސްކް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސައިން އަމްރުއެވެ. އަމްރު ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ހެދުމަށް ނިންމީ އާންމު ފަރާތްތަކުން ގިނަ އަދަދަކަށް މާސްކާއި ހޭންްޑް ސެނިޓައިޒަރ ގަންނަމުންދާތީ، އޭގެ ސަބަބުން ބޭނުންވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ނުލިިބިދާނެތީކަމަށެވެ.

"އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ހޭންޑް ސެނެޓައިޒާ އަކީ އިންސްޓިއުޓްތަކަށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތި. އެހެންކަމުން އާއްމުންނަށް ހޭންޑް ސެނެޓައިޒާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފިން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުގައި ނެތިގެންނެއް ނޫން. ނަމަވެސް އެންމެ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ބޭނުންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް މާސްކް ވިއްކާާނެކަމަށް އަމްރު ޔަގީންކަންދެއްވިއެވެ. 

އަދި އަމްރު ވަނީ ކާާޑުގެ ދަތިކަމެއް ދިވެހިރާއްެޖެއަށް ނެތްކަމަށް ތަކުރާރުކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
4 ކޮމެންޓް

ގެއަކަށް 8000ހާސް މާސްކު ގަނަން ރާއްޖޭގައި ނުހުންނާނެ ދޯ ވިސްނާ ލުން މޮޅު

ސްޓޮކް ހުރިނަމަ ކޮންޓްރޯލް ކުރަންވީ ކީއްވެބާ

ސެނެޓައިޒާރ ގަންނަން ނުވެސް ލިބޭ

ހަބަރު