ADS BY PIZZA KITCHEN

ޝުޖާއު އާއި ޔާމީންގެ ފިނި ހަނގުރާމައެއް!

- 8 months ago 7 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ވަގުތުގައި އިދިކޮޅުން ސަރުކާރަށް ޝަރުތަކާއި ނުލައި އެއްބާރުލުން ދޭންޖެހޭކަމަށް ވެލިދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔާމީން ރަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ކުރީގެ ބާރަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޔާމީން ރަޝީދު ދުވަހު ނޫސް ވަގުތަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުއާއެކު ކޮށްފައިވާ ޓުވީޓުގައި ޝުޖާއު ބުނެފައިވާގޮތުގައި ޔާމީން ރަޝީދު އުޅުއްވަނީ މާ ފަހަތުގައި ކަމަށާއި ޔާމީން އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ކަންކޮށްގެން އުޅުއްވާތާ ކޮން ދުވަހެއްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި ސަރުކާރަކީ ފާޑު ވިދާޅުވުމަށްފަހު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ އަޑު މަޑުކަމަށް ބުނެ ވަނީ ފާޑު ކިޔާފައެވެ.

ރައްދުގައި ޔާމީން ވަނީ ޕާޓީ (ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ) ގެ އަޑު މަޑެއްނުވާކަމަށާއި، ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން އަމިއްލަފުޅު ރިޒޯޓް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގޮތުގައި ދެއްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ވަރަށް ބާރަށް އެބަ އުޅުއްވާކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ހައްސާސީ ދަނޑިވަޅުގައި ސިޔާސީ އަޑު މަޑުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ވޮއިސްއަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ޔާމީން ވިދާޅުވީ މިހާރު ހިނގަމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ސިޔާސީ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި ވެރިކަމުގެ ބާރާާއި ޖާާހަތަށް ވުރެ އިންސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ފޭރާމަކީ މާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީން ވަނީ މިހާރު އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެއްވެސް ޝަރުތަކާއި ނުލައި މި ދަނޑިވަޅުގައި ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުންދީ ކުރިއަށްދާން ގޮވާލައްވާފައެވެ.

އަދި މިފަދަ ހައްސާސީ ދަނޑިވަޅެއްގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްކޮޅުވުމާއި އިދިކޮޅުވުން އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

37%

50%

12%

ADS BY BANK OF MALDIVES
7 ކޮމެންޓް

ކަރަންޓީން އައް ރައްދީފަ ކިހާވަރެއް ކާލާނެބާ ސަރުކާރުން ތިޔަ ބުރުމާ ހިލޭ ކަމެއް ކުރާނެތަ އަމިއްލަ އެދުންނޫން އެހެން އެއްވެސް ކަމެއް ނޯންނާނެ.

މީދެން ކޮންބައެއް މިހާރު.. މިމީހުން ދައްކާވަހަކަ މިހާރު މުހިއްމެއް ނޫން

"އަދި ވެރިކަމުގެ ބާރާާއި ޖާާހަތަށް ވުރެ އިންސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ފޭރާމަކީ މާ މުހިންމު އެއްޗެއްކަމަށް އެނާ ވިދާޅުވިއެވެ" އެހެންވެތަ މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާލީ؟ އެހެން މީހުން ހެދީ އެހެންތަ؟ ކޮބާ ކަލޭ ލަދު؟

ހަބަރު