ADS BY VOICE

ދިރާގުގެ ހިއްސާ ވިއްކާ ނުލި ނަމަ އިންޓަނެޓުގެ އަގު ހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަށް ނުޖެހުނީސް: ޢަލީ ޙުސައިން

- 2 months ago 3 - އިނާޒް މޫސާ

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ދިރާގުގެ ހިއްސާ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާނުލި ނަމަ މިއަދު އިންޓަނެޓްގެ އަގު ހެޔޮ ނުކުރެވިގެން އުޅޭކަނަށް ނުޖެހުނީސްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މެންބަރު ޢަލީ މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިއަދު އޭނާ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ މިވަގުތުގައި ސިއްހީ މާހިރުންނާއި، ސަރުކާރުންވެސް އަންނަނީ ރައްޔިތުން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށް އޮރުޝާދުދެމުންނެވެ. މިއާއެކު ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއަކަށް ވެފައިވަނީ އިންޓެނެޓްގެ އަގު ބޮޑުވުމެވެ.

ޢަލީ ހުސައިން އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި އިންޓަނެޓުގެ މުހިންމުކަން އިންތިހާޔަށް ބޮޑުކަމާ އަދި ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރޯލް އޮންނަން ޖެހޭނެކަން މި ވިސްނެނީ މިކަހަލަ ދަނޑިވަޅެއްގައިކަމަށެވެ.

ދިރާގުގެ ހިއްސާއިން ބައެއް ބޭރުގެ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލާފައިވަނީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުގައެވެ.

އިންޓަރނެޓް އަގު ހެޔޮ ކުރުމަކީ މިސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވަޢުދެކެވެ. މިސަރުކާރުން މިހާރު ޢިއުލާން ކުރަށްވާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރު އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮވެގެން ދާނެކަމަށެވެ.

0%

0%

100%

3 ކޮމެންޓް

އަދިކިރިޔާތަ އެނގުނީ

ގައުމަށް ހަރާމް ކޯރު ވެވޭނީ ދެން މިހާވަރަށް! ދިރާގުގައި އޮތް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާ ވިއްކާ، އަމިއްލަ ޖީބަށް ލައިގެން ހުރެ އެހެންމީހުންނަށް ވަގަށް ގޮވަނީ! ވަގު އަންނި

ޜިޔާސީ އިންތިހާބަށް އަގުހެޔޮކުރަން ރާވައިގެން އެތިބެނީ ދިވެހިން ގުނބޯ ހައްދާފަ..

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު