ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 އުސްއަލި: ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ބުނެވޭ ވާހަކައާއި މެދު އިތުރު ޝައްކުތަކެއް!

- 2 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 16 އަށް އަރައިފިކަމަށް ސަރުކާާރުން ވަނީ ހާާމަކޮށްފައެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިއާއި އެކު ގިނަ ބަޔަކު ކަންބޮޑުވުުމުގައި ތިއްބާ މިއަދު ލިބިގެންދިޔަ އުފާާވެރި ޚަބަރަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަރުވާދެމުން ދިޔަ އިތުރު ދެމީހަކު ރަނގަޅު ވެގެންދިޔަ ޚަބަރެވެ. ދަރުބާރުގޭގައި މިއަދު މެންދުރުފަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޑރ.މުއާޒް ވިދާޅުވީ މިއާއި އެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ބައްޔަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅު ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދު އެގާރައަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު މެންދުރުފަހާއި ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެގިފައިވާ ސާމްޕަލްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 880 ސާމްޕަލްއެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ސާމްޕަލްއެއްގެ ނަތީޖާ މިހާތަނަށް ނުލިބި ނެތްކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު މަބްރޫކް އަޒީޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުުމުގައި ދެކެވުނު ވާހަަކަތަކުގެ އުސްއަލިތަކަށް މިހިސާބުން ބަލާލާނަމެވެ.

ޔޫއޭއީގައި ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން އަދިވެސް ޔަގީނެއް ނޫން!

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް އެގައުމުގެ މީޑިޔާތަކާއި ހެލްތު މިނިސްްޓްރީން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން ރަސްމީ މައުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރި މަސައްކަތުން، ޕޮޒިޓިވްވިކަމަށް ބުނާ ފަރާތަށް ކިޔަނީ ދިވެހިނަމެއް ނޫންކަމަށް މިހާތަނަށް އެނގިފައިވާކަމަށް މަބްރޫކް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ އެފަރާތަށް ކިޔަނީ އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ މީހުންނަށް ކިޔާފަދަ ނަމެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެއީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެއްގޮތް ނަމެއް ކިޔާާ ގައުމެއްކަމަށްވާ މޯލްޑޯވާއަށް ނިސްބަތްވާާ ފަރާާތަކަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތްކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކަށަވަރުކޮށް އިތުރަށް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު ދެ ތަނެއް މޮނީޓަރިންގގެ ހާލަަތަށް

މިއަދުގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވަނީ ރިސޯޓަކާއި އިތުރު ސަފާރީއެއް މޮނީޓަރިންގގެ ހާލަަތުގައި އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މިތަންތަން މޮނީޓަރިންގގެ ހާލަަތަށް ލެވިފައިވަނީ ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ބަޔަކު ފެނިގެންނެވެ.

އެއީ ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ ރިސޯޓް އަދި އާކް ނޮވެލް ސަފާރީ އެވެ.

މިއީ 28 މާރިޗު ވީ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު ބޭއްވުނު ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ އުސްއަލިތަކެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު