ADS BY VOICE

ހުޅުމާލެއިން ތާޒާ މަސް ގަންނަން މިއޮތީ ފަސޭހަގޮތެއް!

- 3 weeks ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކޮވިޑް-19ގެ ބިރުވެރިކަމާއި އެކު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކުން އެޅި އެންމެ ބޮޑު ފިޔަވަޅަކީ ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދު ފުރަބަންދު ނުވަތަ ލޮކްޑައުންގެ ހާލަތަކަށް ގެންދިއުމެވެ. މިއާއި އެކު ގިނަބަޔަކަށް ދިމާވެގެންދިޔަ އެއް ކަމަކީ ގެއަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ވައްތަރުގެ ކާބޯތަކެތި ތާޒާކަމާއި، ހަލުވިކަމާއި އެކު ލިބުމަށް ދަތިތަކާއި ދިމާވުމެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެ ހާލަތުގައި އޮއްވާ ދެން ދިވެހިންނާއި ބައްދަލުވީ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހެވެ. އެއީ ބަދިގޭގައި ތަފާތު ތަކެތި ތައްޔާރުކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ބޭނުންވާނެ މަހެކެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވަށައިގެންވާ ކަނޑުން ބާނާ ތާޒާ މަހަކީ ހަމަ ގައިމުވެސް ބޭނުންވާނެ އެއްޗެކެވެ.

މި ދުވަސްވަރު ހާލަތު އޮތްގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސް މާރުކޭޓަށް ގޮސް ތާޒާ މަހެއް ގަނެލުން ވާނީ ދަތިކަމަށެވެ. އެހެނަސް، އެ ދަތިކަމަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް މިވަނީ ފަސޭހަ ހައްލެއް ލިބިފައެވެ.

ރަމަޟާން މަހާއި ދިމާކޮށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން އުޅެފައިވާ، އަދި މިހާރު ހުޅުމާލޭގައި ވިޔަފާރިކުރަމުންދާ އިބްރާހިމް މޫސާ ވަނީ ތާޒާ މަސް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ފަށާފައެވެ.

ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތުދެމުން އިބްރާހިމް ބުނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ވިޔަފާރި އެއްކޮށް ހުއްޓިފައިވީނަމަވެސް، އާމްދަނީއެއް ހޯދައި އާންމުންނަށް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި މަސްވިއްކަން ނިކުތީކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް މަސް ދޯނިތަކުން ލިބޭ ތާޒާ މަސް، ގުޅާލުމުން ހުޅުމާލޭގެ ރަށްވެހިންގެ ގެތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެކަމަށްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިގޮތުން ތާޒާ ފަރުމަސް، ކަނޑުމަސް އަދި ކަންނެލި މަސް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ. މި މަސްތައް ގަންނަން ލިބޭނީ އަތްފޯރާ ފަށުގައިކަމަށް އިބްރާހިމް ބުންޏެވެ. މި ޚިދުމަތް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7779853 އަދި 7772165 އަށް ގުޅުމުން މަހުގެ އަގާއި އެހެނިހެން މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

50%

50%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު