ADS BY VOICE

ރައީސް ނަޝީދު މައްސަލަ ހުށައެޅުއްވީ މީގެ ހަތްވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން އާންމުކުރި ވީޑިޔޯއަކާއި ބެހޭގޮތުން!

- 1 month ago 0

ކީރިތި ރަސޫލާ މުހައްމަދު ޞައްލަﷲ ވަސައްލަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިހާނެތި ބަސް ވިދާޅުވިކަމަށް ރ.އަނގޮޅިތީމު ޖީޒާ، އަލީ އިބްރާހިމް ނަމަކަށް ކިޔާ މީހަކު ބުނި ވީޑިޔޯއެއްގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން އެމަނިކުފާނު ވަނީ ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

ADS BY ORCHID

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރައީސް ނަޝީދު ކީރިތި ރަސޫލާއާއި މެދު އިހާނެތި ބަސްބުނެފައިވާ ކަމުގެ ދޮގު އިލްޒާމް އަޅުވައި، ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހުދިހައިގެ މަތިވެރި ދުވަސްތަކުގައި ރ.އަނގޮޅިތީމު ޖީޒާގޭ އަލީ އިބްރާހިމް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތައް ތަހުގީގުކޮށް އަދި އޭނާގެ އިންޓަރވިއު ގެނެސްދިން މީޑިޔާގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދައުވާ ކޮށްދޭން އެދި ފުލުހަށް މައްސަލައެއް ހުށައެޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރަމަޟާންމަހުގެ ފަހުދިހައިގައި މި މައްސަލަ ކުރިމަތި ކުރުވި ބަޔަކު އެކަން ކުރަނީ ރައީސް ނަޝީދު ގަތުލުކުރަން ލޭ ހުއްދަކަމަށް ދެއްކުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުންވެސް ވަނީ މި ވީޑިޔޯ ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފައެވެ.

ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ވީޑިޔޯއަކީ 2013ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 7ވަނަ ދުވަހުގައި އަދާލަތު ކޮމިއުނިޓީ ކިޔާ ޔޫޓިއުބް ޗެނަލަކުން އަޕްލޯޑްކޮށްފައިވާ ވީޑިޔޯއެކެވެ. އަދި މި ވީޑިޔޯ ހަމަ އެ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހު މިހާރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝައިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވަނީ ޓްވީޓްވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މިހާ ކުރީގެ އިންޓަރވިއުއެއް މީޑިޔާއަކުން އަލަށް ދުރަށް ދައްކަން ނިންމި ސަބަބެއް ސާފުވާގޮތް ވަނީ ނުވެފައެވެ. މި ވީޑިޔޯގައި އަލީ އިބްރާހިމް ބުނާގޮތުގައި ރ.އަނގޮޅިތީމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި އަރުވާލާފައި ހުއްޓާ އެމަނިކުފާނު ވަނީ މުހައްމަދުގެފާނަކީ ރަސޫލެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ކީރިިތި ގުރުއާނަކީވެސް ބާވާލެއްވި އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިކަމަށް އިބްރާހިމް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި އެމްޑީޕީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ރަސޫލާގެ ސުންނަތަކީ ވަރަށް އުފާކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހިމެނޭ ސުންނަތެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. “އަޅުގަނޑަކީ، ޝަހާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ އެއްވެސް ޝައްކުކަމަކާ ނުލައި ހިތުގެ އަޑިން ޤަބޫލުކުރާ މީހެއް. ކީރިތި ރަސޫލާގެ ސުންނަތަކީ، އަޅުގަނޑު އެ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމާ މެދު އިންތިހާއަށް އުފާކުރާ ކަންކަން ހިމެނޭ ސުންނަތެއް” ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ވީޑިޔޯގެ މައްސަލައިގައި އަދާލަތު ޕާޓީން މިހާތަނަށް ރަސްމީ ސިފައެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު