ADS BY PIZZA KITCHEN

ޑރ.ވަހީދަކީ ގަދަރުވެރި ގައުމީ ޚިދުމަތްތެރިއެއް: މެންބަރު ނާޒިމް

- 7 months ago 9 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކަކީ ގަދަރު ލިބިގެންވާ ގައުމީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކާނަލް ރިޓަޔަޑް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޑރ.ވަހީދުގެ ސަރުކާރުގައި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރކަމުގެ މަގާމު އަދާކުރެއްވި ނާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދަށް ދެވުނު ނާތަހުޒީބީ ހަމަލާގެ ވާހަކަ އެއްސެވީ ކުއްލި ހައިރާންކަމަކާއި އެކުގައި ކަމަށާއި، މިކަން ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށް އެކަން ކުރި މީހުން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް ފުލުހުންނަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. އަދި ޑރ.ވަހީދަށް ހެޔޮ ދުއާ ކުރައްވާ، އެބޭފުޅާއަކީ ގަދަރު ލިބިގެންވާ ގައުމީ ޚިދުމަތްތެރިއެއްކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ވަހީދުގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މިއަދު ހެނދުނު 06:30 ގައި ރައީސް ވަހީދާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން އިލްހާމް ކަސްރަތަށް ނުކުމެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވަނިކޮށް އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ފަހަތު އަޅުވާލައި ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދިންކަމަށެވެ. އަދި އެވަގުތު އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ސެކިއުރިޓީން ތިބިކަމަށާއި އެފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅިކަމަށް ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނިގޮތުގައި އެ އެކްޓިވިސްޓް ހުރީ ޑރ.ވަހީދާއި އިލްހާމާއި ވަރަށް ކައިރީގައި ނަމަވެސް ގަޔަށް ހަމަލާދީފައެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް އިންޒާރުދީ، ހަޑިހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތްކޮށް ހެދިކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިކަންތައްތައް ވެގެން ދިޔައިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ އެސްޕީޖީގެ އޮފިސަރުން އެކަން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ޑރ.ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ޑރ.ވަހީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިވާ ގޮތުގައި އެމަނިކުފާނާއި އަނބިކަނބަލުންނަށް އުސްފަސްގަނޑު ސަރަހައްދުން ދިމާކޮށްލީ ޖޯރޭ ކިޔާ އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓެކެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
9 ކޮމެންޓް

ވަހީދަކީގައުމީބަތޮލެއް

100އިގެ ވާހަކަ އެއް.

ލަޑަޔާާވާނީލަޑަޔާ ؟؟؟

ބަޣާވާތްކުރުމަކީ ގަދަރުލިބިގެންވާ ކަމަކަށް ވާނަމަ އޭނަޔަކީ ގަދހަރުވެރިޔެއް! ވަރަށް ސަލާން!

އެއީ ބޮޑުބާޣީއެއް

ހަބަރު