ADS BY PIZZA KITCHEN

7 ފެބްރުއަރީގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރީ އެކަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅަށް: ޑރ.ވަހީދު

- 6 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

2012ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 7ވަނަ ދުވަހު އޭރުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ތަހުގީގުކުރީ އެކަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތަށް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަން މަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ޚާއްސަ އެޑްވައިޒަރުގެ މަގާމަށް އައްޔަންކުރިކަން އިއުލާންކުރުމަށް ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ޑރ.ވަހީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމަކަށް ވީހިނދު، ހަތެއް ފެބްރުއަރީގައި ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގައިދިޔައީ އެ ބީދައިން ނޫންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ވެރިކަމަށް ބޮޑު ލޮޅުމެއް އައިކަމަށާއި، ވެރިކަން ބަދަލުވީ ސުލްހަވެރިކަމާއި އެކުގައި ނޫންކަމަށް ފެންނާތީ އެކަން ތަހުގީގުކުރަން ކޮމިޝަނެއް އުފެެއްދިގެން ދިޔަކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ރިޕޯޓަށްވުރެ މޮޅު ރިޕޯޓެއް ނެހެދޭނެކަމަށާއި، އެކަން ކުރީ ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް އެކަން ކުރެވޭގޮތަށް ރިއާޔަތްކޮށްކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމުގައި ޑރ.ވަހީދު އދ.ގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ތަޖުރިބާގެ ބޭނުން ކުރެއްވިކަމަށްވެސް ރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ބަޔަކު ކުޅޭކުޅޭ ކުޅިވަރެއް ނޫން މީކީ. އެކަން އެއޮތީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި އެކަން ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން ކޮށްފައި އެއޮތީ"، ކުރީގެ ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.ވަހީދު ވަނީ ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލާނަމަ އެމަނިކުފާނުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މަޖިލީހަށް ލިބޭނެކަމަށް ދަންނަވާފައެވެ. އަދި ވެރިކަން ބަދަލުވުމުގައި އެމަނިކުފާނު ޣައިރު ގާނޫނީ ކަމެއް ކުރައްވާފައި ނުވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު