ADS BY VOICE

ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލައިގެން ހުރިހާ ފަތުރުވެރިން ޓެސްޓެއް ނުކުރެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ނިއު ނޯމަލްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލާއިރު، ހުރިހާ ފަތުރުވެރިން ޓެސްޓް ނުކުރެވޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ އެންއީއޯސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވޮއިސްގެ ފަރާތުން ކުރި ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަންކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކުގެ އަލާމާތެއް ނެތްނަމަ ކޮންމެ މީހެއް ޓެސްޓް ކުރުމަކީ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ މާލޭ އެއާޕޯޓްގައި ޖައްސާ ފްލައިޓްތައް ވިހި މިނެޓުން ކްލިއަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ ވަރަށް ރައްކާތެރިކަމާ އެކުގައިކަމަށާއި، ކިރިޔާވެސް އަލާމާތެއް ހުރި މީހުން ޓެސްޓްކުރުމުގެ އިތުރުން ރޭންޑަމް ސާމްޕްލިންގވެސް ހަދާނެކަމަށެވެ. އަދި ބަލި ރާއްޖެއަށް އައުން ނުހުއްޓުވޭނެކަން ގަބޫލުކުރަން ވާނެކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވަންވާނެ ދުނިޔޭގައި މި ބަލި އޮތްހާ ހިނދަކު ބަލި ހަމަ މިކޮޅަށް އިމްޕޯޓްވެސް ވާނެ، މިކޮޅުން އެކްސްޕޯޓްވެސް ވާނެ. މިކޮޅުގަވެސް އެބައޮތް. އެހެންވީމަ އެ ރިއަލިޓީ ގަބޫލުކުރަން ވާނެ"، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތައް ހުޅުވާލަމުންދަނީ އެކި ގޮތްގޮތަށެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ހުރިހާ އެންމެން ޓެސްޓްކުރަން ނިންމާއިރު، އަނެއްބައި ގައުމުތަކުގައި ޓެސްޓެއް ހިފައިގެން އަންނަ ގޮތަށްވެސް ހަމަޖައްސާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ ޓެގް ޓީމާއި، އެޗްޕީއޭ އަދި ކަމާއިގުޅޭ ވުޒާރާތަކުގެ މަޝްވަރާގެ ދަށުން ކަމަށް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަލީ ވަހީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެ ފަތުރުވެރިކަމަކަށް ހުޅުވާލާއިރު ހުޅުވާލަންވާނީ ފަތުރުވެރިކަމަކަށް ކަމަށާއި، ހެޒްމެޓް ސޫޓާއި އެކު ލެބޯޓްރީއެއްގެ ގޮތަށް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދިވެހިރާއްޖެ ކަރަންޓީން ޓޫރިޒަމަށް ހުޅުވާލަން ޚިޔާލު ހުށައެޅިކަމަށްވެސް އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު