ADS BY VOICE

ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފި

- 1 week ago 12 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުޅުމާލެ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއެއްގައި އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ވޮއިސްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުން އެ ސަފާރީއަށް ގޮސްފައިވަނީ މިއަދު މެންދުރުފަހު 15:30 ހާއިރުގައެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކަށް ދިޔަ ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއް ރޭ ފަތިހު 05:00 ޖަހާކަށްހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށައެޅުނު ކަމަށެވެ. 

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ކުށުގެ ވެށިން ވަނީ 39 އަހަރުގެ ދިވެހި ދެ ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. ފުލުހުން މި މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

26%

61%

11%

12 ކޮމެންޓް

ރޭޕުު ކުރި މީހުނނަށް ރޭޭޕް ކުރި މީހުނނަށް ހައްޤު އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލަން

ދިޔަތަނަކާ ދިޔަބަެނުމަކާ ބަލާކައް ނުޖެހޭ ނުގަބޫލުގަ ކަމުގަ ވަނޏާވާނ ުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުުީ ހަމަ ރޭޕަކައް... ސާފުވެއްޖެ މުންޖާ

ތަ މަންމައާއި ތަ ކޮއްކޮ ނޫނީ ތަ ދަރިއަށް މިކަހަލަ ކަމެއް ދިމާވި ނަމަވެސް ހަމަ ތިހެން ތޯ ބުނާނީ؟ ލޮކްޑައުން ނުނިމެނީސް މުޅިތާ އެނބުރުނު މީހުން ތިކިއަނީ ގޭގައޮތްނަމަ ނުވީހޭ. ޗީޗީ.

E anhen meehaa safari ah eree keehkuran tho balaakah nujehey. Konme sababakaa hure eyna ethanah dhiya kamugai viyas eyna ge gayah erumuge haggeh ekakah ves libigen nuvey

ޢޭނަ އެޔަށް އެރީ ކީއްކުރަންހޭ؟

ތީ ރޭޕްއެއް ނޫން. ރުހުމުގަ ދިޔައީމަ ކޮން ރޭޕެއް

ޜޭޕް ރާއްޖެ ދޫކޮއްލާ

ހަބަރު