ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 ގައި ދިވެހިންނަށް އޮތް އެންމެ އެއް ބޮޑު ނަސީބަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް އޮތުން: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 6 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރިމަތިލިއިރު ދިވެހިންނަށް އޮތް އެންމެ އެއް ބޮޑު ނަސީބަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް އޮތުންކަމަށް އެޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މިރޭ ޖަމާލުއްެދީން ސްކޫލްގެ ހޯލްގައި އޮތް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ މިއޮތީ ތާށީގައި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމްޑީޕީއަކީ ތާ އަބަދު ތާށީގައި ތިބޭނެބައެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެޕާޓީން ވެފައިވާ އުންމީދުތަކާއި ވައުދުތަކާއި އެކު ގަދައަޅައި ނުކުންނާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިއަކަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ދިވެހީންނަށް މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު ނަސީބަކީ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއް އޮތުންކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ދިވެހީންނަށް މިއަދު ދިމާވެފައި އޮތް، އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ ފެނުމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެއް ނަސީބަކީ އިރާދަކުރައްވައިގެން މިއަދު މި ކޮވިޑްގެ ބޮޑު ރޯގާ ޖެހުނުއިރުގައި އެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް ވެރިކަން ކުރާން ތި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ މެންބަރުން ތިއްބެވިކަން. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވިކަން، އެބޭފުޅާގެ ކެބިނެޓް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދެވިކަން، ތި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނާއި އަދި މި ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ފަޚުރުވެރި މެންބަރުން ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމުތަކުގައި ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ބުރަ އުނދަގޫ މަސައްކަތް" ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެ ހުޅުވޭނެކަމަށާއި، އަލުން އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

6 ކޮމެންޓް

ދިވެހިންނައް ކޮވިޑާ 19ގައި އޮތްއެންމެބޮޑު ބަދުނަސީބަކީމިގައުގައި މޑޕގެވެރިކަމެއް އޮތުން އަދި ދީންގަބޫލުނުކުރާބަޔަކުތިބުން ހަމައެއާއިއެކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ހުރުން އެއީ މިގައުމައްދިމާވިނިކަމެތިކަމެއް

މިފަދަ ނާޒުކު ވަގުތެއްގައި، މުޅި ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ބަދުނަސީބަކީ ލާދީނީ މީހަކު މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ހުރުން. އަދި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ބޮލުރިހުމަކީވެސް އެއީ

ހަބަރު