ADS BY VOICE

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުނުކުރެވޭތީ ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އިސްތިއުފާދެއްވައިފި

- 3 weeks ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހިނގި ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ތަހުގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން ގެސްޓް ހައުސް އެސީސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް)ގެ ރައީސް މޫސާ ނާސިހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ނާސިހު މަޤާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވާގޮތުގައި މި މައްސަލައަކީ ގޭމް ގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއަށް މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ހުށަހެޅިފައިިވާ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ މައްސަލައެކެވެ.

އެގޮތުން އެ މައްސަަލައާއިގުޅިގެން އެކަމަށް ޚާއްޞަ އިންޓާނަލް ކޮމެޓީ އިން ބެލުމަށްފަހު، ހިންގާ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހެޅުނު ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ މާހައުލެއް ނެތުމުން، އިތުރަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރަައީސްގެ މަގާމުގައި ހުރުމަކީ ޒަމީރު ގަބޫލުކުރާ ކަމަކަށް ނުވާތީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ ކަމަށެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅި އެމައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ރަނގަޅަށް ކުރިއަށް ނުދާތީ ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާދެއްވިއިރު، ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ވަޒީރު ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޖިންސީ ގޯނާއާއި ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ.

ވޮއިސް އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވެނީ ހުޅުމާލެ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އޭނާ އަކީ އެމްޑީޕީ ޤައުމީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެކެވެ.

0%

0%

100%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު