ADS BY VOICE

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރެވޭނަމަ މަޖިލިސް ހުއްޓުވޭނެ: ޑރ.ނިޔާފް

- 2 weeks ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިސްކިތްތައް ބަންދުކުރެވޭނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ކުރާ އިދާރާވެސް ބަންދުކުރެވޭނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް އަދި މަޝްހޫރު ނިއުރޮލޮޖިސްޓް ޑރ.އަލީ ނިޔާފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ގަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖީލިހުން ފާސްކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށައަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި މެދު ރޭ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި އޮތް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ.

ޑރ.ނިޔާފް ވަނީ މި ބިލް މިހާރު އޮތް ގޮތާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބައްޔެއް ފެތުރެމުންދާއިރު މިސްކިތްތައް ބަންދުކޮށް ދީނުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ކަންތައް ހުއްޓުވާއިރު، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ނުކޮށް ސަލާމަތްތެރިކަން ނެތްގޮތަކަށް ސިއްހީ ދާއިރާއިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތް މިންގަނޑަކަށް ނުފެތޭ ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް ބަޔަކަށް ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާކަމަށެވެ. ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މި ބިލްގައި ވަނީ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އޮތަސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވިދާނެކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ޑރ.ނިޔާފް ވަނީ މިސްކިތްތަކަށް މީހުން އެރުން ހުއްޓުވޭނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާތައްވެސް ހުއްޓުވެން ވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"މިސްކިތެއް ހުއްޓުވޭ ހާލަތަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވެންޏާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ހުއްޓުވޭނެ ހާލަތަކަށް ނުދާންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް"، އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑރ.ނިޔާފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ގަރާރަށް އުނިއިތުރު ގެނެސް އުވާލުމުގައި ސިއްހީ މާހިރުންގެ ލަފާ ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު