ADS BY VOICE

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުރި ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

- 2 weeks ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ހުރި ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ބުނީ 6 މާރިޗު 2020ގައި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދަތުރުކުރުމަށްފަހު، 30 ޖޫން 2020ގައި އެނބުރި ރާއްޖެ އައި ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ދެ ކުދިންގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކުވަނީ، 20 ޖުލައި 2020ގައި ކޯވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައިި އުމުރުން 12 އަހަރުގެ މި ކުއްޖާއަކީ އަބަދުވެސް ބަލި ކުއްޖެއްކަމުންނާއި، އޭނާގެ ބަލީގެ ބާވަތުން، އޭނާއަށް ގަވާއިދުން ރާއްޖޭން ބޭރުން ބޭސްފަރުވާ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މި ކުއްޖާ 30 ޖޫން 2020ގައި އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު ވަނީ 16 ދުވަސް ވަންދެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައެވެ. އަދި، ކޯވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށްފަހު، 16 ޖުލައި 2020ގައި ލިބުނު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ނެގެޓިވްވެފައެވެ.

ނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާއަށް ޞިއްޙީ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެ، 18 ޖުލައި 2020ގައި އޭނާވަނީ ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާފައެވެ. އަދި، އެ ހޮސްޕިޓަލުން އިރުޝާދު ދީފައިވަނީ އިތުރު ފަރުވާ ކުރުމަށް އޭނާ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.)އަށް ދެއްކުމަށެވެ. އަދި، އެ ހޮސްޕިޓަލަށް އޭނާ ބަދަލުކުރުމަށްފަހު، 19 ޖުލައި 2020 ދުވަހުގެ ރޭ ހެދި ކޯވިޑް-19 ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ މިއަދު ހެނދުނު ލިބުނުއިރު، ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ޕޮޒިޓިވްކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޯވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކުއްޖާގެ ކޮންޓެކްޓް ޓެރޭސިންގ ގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު