ADS BY VOICE

ތަފާތު މަންޒަރެއް! އަންހެނުން ތަވާފްކުރުމަށް ކުރީސަފަށް!

- 1 week ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު މިއަހަރުގެ ޙައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ފަށާފައިވާއިރު، އެހެން އަހަރުތަކާއި ހިލާފަށް މިއަހަރު ސައުދީން ހައްޖުގެ އިންތިޒާމްތައް ރާވާފައިވަނީވެސް ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއިއެކުއެވެ.

ADS BY ORCHID

މިއަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަންފެށިފައިވާ އިރު މީގެ ކުރިން ފެނިފައިނުވާ ތަފާތު އެތައްކަމެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.

އެގޮތުން މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރަނީ 10،000 އެއްހާ ޙައްޖާޖީންމެވެ. އެހެން އަހަރުތަކުގައި ފަސް މިލިއަނެއްހާ މީހުން ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރީ ހަމައެކަނި ސައުދީ އަރަބިއާގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް މީހުންނެވެ. އެމީހުންގެ ތެރޭގައި އެޤައުމުގެ މީހުންނާއި އެހެން ޤައުމުގެ މީހުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި މީގެކުރިން ފިތިބާރުވެގެން ކައިރިކައިން ކުރަމުން އައި ތަވާފް މިފަހަރު ކުރާތަން ފެންނަނީ ވަރަށް ތަރުތީބުކުރެވިފައިވާގޮތަކަށެވެ. އެގޮތުން ޙައްޖާޖީން ތިބެން ޖެހެނީ، ފަސް ފޫޓު ދުރުމިނުގައި ގައިދުރުކޮށް މާސްކު އަޅައިގެންނެވެ.

ގިނަބަޔެއްގެ ސަމާލުކަން މީގެތެރެއިން ލިބިފައިވަނީ އަންހެނުން ކުރީ ސަފުގައި ތަވާފުކުރާކުރުމަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހައްޖު ގްރޫޕްގެ އޮފިޝަލްއެއް "ވޮއިސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ތަވާފްކުރުމުގައި އިސްކަން ދެވިފައިވަނީ އަންހެނުންނާއި، ބަލި އަދި ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަށް ބަލާފައެވެ.

ކައުބަތުﷲ ގެފުޅުވަށައި ތަވާފްކުރާ ތަރުތީބަށް ބަލާއިރު ކުރީ ސަފުގައި ތަވާފްކުރާ ފަރާތްތައް ހިންގަންޖެހޭ ވަރާއި ތަވާފްކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.

މިއީ އިސްލާމްދީންގައި އަންހެނުންނާއި މުސްކުޅިންނަށް ދެވިފައިވާ އަހައްމިއްޔަތު ހާމަވާކަމެއްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ސަޢުދީ ޢަރަބިއްޔާއިން މިއަހަރު ޙައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާ 1000 ފަރާތުގެ ތެރޭގައި 6 ދިވެއްސެއް ހިމެނޭކަމަށް ދިވެހި ޙާޖީއެއް މަޢުލޫމާތު ދެއްވައިފިއެވެ.
0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު