ADS BY VOICE

ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފި

- 1 week ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ބޭރުގައި އުޅޭ ވަގުތުތަކުގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޓްވީޓަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ފާއިތުވެދިޔަ ދެ ހަފްތާގައި މާލޭ ސަރަހައްދުން ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ލޮކްޑައުނެއްގައި ނެތުމަކީ އެންމެންނަށްވެސް ފައިދާހުރި ގޮތްކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ތިމާއާއި އެހެން ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމަށްޓަކައި ބޭރު ތެރޭގައި އުޅޭއިރު، މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް މާސްކް އެޅުމަށާއި ބައްދަލުވާ މީހުންނާއި ދާ ތަންތަން މަދުކޮށް، އަތްދޮވެ އަދި އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ރާއްޖެއިން ބޭރުތަ

ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު