ADS BY PIZZA KITCHEN

ކަސްރަތު ކުރާ ވަގުތުގައި މާސްކް އަޅަން ނުޖެހޭނެ!

- 11 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މި ދުވަަސްވަރު މާލޭގެ މަގުމަތީގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައިވާއިރު، ކަސްރަތުކުރާ ވަގުތުގައި އެކަން ކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މިގޮތަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވި ލިޔުމެއްގައެވެ.

އެގޮތުން 1 އޮގަސްޓް ވީ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކި ދުވަހެއް އަންގަންދެން ގެއިން ބޭރުގައި އުޅޭއިރު އަނގައާއި ނޭފަތާއި ދަތްދޮޅި ނިވައިވާގޮތަށް މާސްކް އެޅުން ވަނީ ލާޒިމްކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި މިކަން އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އުމުރުން ދެ އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަ ކުދިން، ކަސްރަތު ކުރަން އުޅޭ މީހުން ކަސްރަތުކުރާ ވަގުތު އަދި އަމިއްލައަށް މާސްކް އަޅައި ނުބޭލޭ ހާލަތުގައި ތިބި މީހުންނެވެ. މި ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން ޑީޖީ މައިމޫނާ ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ހާލަތްތަކުގައިވެސް މާސްކް އެޅުމުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ހެލްތު އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ.ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ މިރެއިން ފެށިގެންވެސް މަގުމަތީގައި މާސްކް އެޅުމަކީ މަޖުބޫރު ކަމަކަށް ވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން މާސްކް ނާޅައި މަގުމަތީގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކުން 1000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރާނެކަމަށް ޑރ.ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެކަމަށްވެސް އެކަމަނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު