ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓް ނެރެފި!

- 3 weeks ago 6 - އިނާޒް މޫސާ

ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ H8, H5, H4 އަދި H10 ކެޓަގަރީ، ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރެއްވުމަށްފަހު ފްލެޓް ކޮމިޓީން މި ކެޓަގަރީތަކުގެ ވަގުތީ ލިސްޓްނެރެފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

"ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަބަލާ ކޮމިޓީގެ މެންޑޭޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު އެއް މަސައްކަތަކީ، "ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އުސޫލާއެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ކަށަވަރުކުރުންކަމަށްވާތީ، މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން، މިހާތަނަށް މި ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކޮށް ނިމިފައިވާ ތިރީގައިވާ 4 ކެޓަގަރީއަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓްތައް އިޢުލާންކުރަމެ" މިއަދު ގެޒެޓްކުރި އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

H4 (ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ޚާއްސަ)

H5 (ޓީޗަރުންނަށް ޚާއްސަ)

H8 (މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްސަ)

H10 (ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އާއިލާތަކަށް ޚާއްސަ)

މަތީގައިވާ ކެޓަގަރީތަކަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީއިން ބެލިބެލުމުގައި އެ ކެޓަގަރީއަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކާއި ޝަރުތުހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ (ޝަރުތުހަމަނުވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ސަބަބާއެކު) ވަގުތީ ލިސްޓު މި އިޢުލާނާއެކު ޢާންމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

އަދި ކެޓަގަރީތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ޝަރުތުހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވާ ފަރާތްތައް ސަބަބާއެކު ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

"ހިޔާ" މަޝްރޫޢުގެ H8, H5, H4 އަދި H10 ކެޓަގަރީތަކަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު 24 އޮގަސްޓު 2020 އިން ފެށިގެން 14 ސެޕްޓެންބަރު 2020 ގެ 15:00 ނިޔަލަށްވަނީ ހުޅުވާލާފައިކަން ހާމަކުރެއެވެ.

މިގޮތުން https://hcp.presidency.gov.mv/ މެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3010718 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

23%

52%

23%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
6 ކޮމެންޓް

ވެންޓިލޭޓަރު ބާގާގެ މީހުން. އެހެންނޫންތޯ؟

މިސަރު ކާރަށް ދެން ދުވަހަކުވެސް ނުދޭނަން. މީއީ ބޮޑު ވަގުން އުޅޭ ސަރުކާރެއް. އަހަރުމެންގެ މުޅިއާއިލާވެސް ފުލެޓް ދަވާލި ބޮޑު ވަގުންނަކަށް ދެން ވޯޓެއް ނުދޭނެ. އަހަރުމެން ލާރިން ފުލެޓް އަޅާފަ ދޭންޖެހެނީ މާލެ މީހުންނަށްތައް. ތިމީހުންނަށް މުޅި އައްޑޫއިން ވެސް މި އާއިލާއިން ލިބޭނެ 1000 ވޯޓްގެއްލިގެން ދާނެ.. ވޯޓް ބޭނުން ވީމަ އައްޑު އަތޮޅު މީހުން ފެންނާނެ.

ދެން ހުރި ކެޓަގަރީތަައް ކޮބާ؟ އުވާލީތަ...

ދެން ހުރި ކެޓަގަރީތައް ވީ ކޮންތާކު؟ ހާލަތު ބަލާކަމަށް ބުނި، އަދިވެސް ގުޅާވެސް ނުލާ

އަނެއް އެއްޗަކަށް އަތް ބޭނީދޯ، ކޮތަރު ކޮށިތައް ޖަމަލު ކޮށިތަކަކަށް ބަދަލުވީތޯ؟ ދެން ކޮބާ ކޮތަރުތަކަށް ވީބައި؟ ދެން ޖަމަލު ކޮށިތަކުގާ އުޅޭނީ ހިމާރުންތޯ؟ ބަޔަކުމީހުން އަގުވެއްތޭނީ ދެން ތިހާވަރަށް ނުރުހެންޏާ ބަލަށް ކުއްތާއަށް ގޮވާނެ އެކަމަކު ހަމަ ލަދެއް ހަޔާތެއްވެސް ނެތެއްނޫން މިއަދު އެތަންތަނަށް އަތްގަދަކޮށް މިމީހުން ބޭނުން ގޮތަކަށް މި ކަންކުރަން ފެށީ ، ބަޔަކު މީހުން ގޮތްފޮތް ނެތޭނީ ދެން މިހާކަ ވަރަށް.

ސިވިލް ސާވެންޓުން މީ ބޭކާރު ބައެއް ދޯ! ސަރުކާރުން ކުރާ ހުރިހާ ކަމެއްގަ ގޭނި ކުޑަ މުސާރައެއް ދީ އެކަމުވެސް ބޮޑު ކުލި ދައްކަން ޖެހޭ! އެކަމުވެސް، ސިވިލް ސާވެންޓުން ނަކަށް ބޯ ހިޔާވެހިކަމެއް ހޯދަ ދޭކަށް ނޫޅޭ. ދިނަސް ދެނީ މަތީ މަގާމުގަ އަމިއްލަ ތަންތަން ހުރި މީހުންނަށް. މިއީ ހަމަ ސަރވެންޓުން ދޯ!

ހަބަރު