ADS BY VATHIYARA

ރައީސް ނަޝީދު މާސްކް ނާޅައި އުޅުއްވުމާއި މެދު ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނެތް!

- 2 months ago 3 - ރިމާހް

އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޚިލާފަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަމަލުކުރައްވާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯތަކާއި މެދު ބަހެއް ނުބުނެ ފުލުހުން ހިމޭން ވެއްޖެއެވެ.

ADS BY MUSCMV

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުން މާލޭގަައި ބޭއްވި ސައިކަލު ބުރުގައި އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަމާއި މާސްކް އެޅުން ފަދަ ކަންކަމާއި ޚިލާފްވެފައިވާތީ، އެކަން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއާއިއެކު މީސް މީޑިޔާގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ރައީސް ނަޝީދާއި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތްތަކުންވެސް އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޚިލާފްވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެމަނިކުފާނުގެ ދެރަދުން ފޮތުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، އިއްޔެ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވިއިރުވެސް މާސްކް އެޅުން ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކޮށްފައި ނުވާކަން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ހޯދާލުމަށް ޕޮލިސް މީޑިޔާ ގްރޫޕްގައި ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް ކުރި ސުވާލުތަކަށް ފުލުހުންގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. 

0%

0%

0%

3 ކޮމެންޓް

އެމްޑީޕީ މީހުން ކޮއްމެ ކަމެއް ކުރިއަސް ރަނގަޅުވާނެ ދީނާ ޚިލާފު އެތައް ވާހަކަ ތަކެއް ދެއްކި އިރުވެސް އެކަމަކީ އެމްޑީޕީ އަހ ތާއީދު ކުރާ ބަޔަކު ކުރި ކަމަކަށް ވާތީ ފުލުހުން ވެސް އެތިއްބެވީ ހަނު، އަދި ނަޝީދު ކުރާ ކަމެއް ފެންނާނީ އެ ޕާޓީގެ އާދައިގެ މީހަކު ކުރާ ކަމެއް ފެނިގެންތާ، މިގައުމު ސަލާމަތް ކުރަން އިންސާފު ހޯދައިދޭން ޖީބުތައް ފުރާލަން އައި ބަޔަކު ގައުމު ވިއްކާ ޚަޒާނާ ވަގަށް ނަގާ ޒުވާނުން މަގުމަތި ކޮށް ގައުމު އަޅުވެތި ކުރާއިރުވެސް ދިވެހީން ދެއަތް އުރާލައިގެން ތިބޭންވީތޯ؟ ނޫން ނުތިބޭނެ.

ހަބަރު