ADS BY PIZZA KITCHEN

ޗައިނާގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކްތަކުން ހަރުމުދާ ބަލައެއް ނާންނާނެ: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ލޯނުތައް އަނބުރާ ނުދެއްކޭ ހާލަތެއްގައި އޭގެ ބަދަލުގައި ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ޗައިނާގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކްތަކުން އައުމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަމަކަށް މިވަގުތު ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގެ ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ދަރާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން، އެ ދަރަނިތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި އަނބުރާ ނުދެއްކޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނުމުން އެފަރާތްތަކުން ވާހަކަދައްކަން އަންނާނެކަމަށެވެ. އެފަދައިން އަމަލުކުރުމުން ބޭންކްތަކަށް އޮންނާނީ ދެގޮތެއް ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އެއްގޮތަކީ ހަރުމުދާ ބަލާއައުން ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެއީ މި ޒަމާނުގައި ވާނެފަދަ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ޗައިނާގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކްތަކަށް ލޯނުތައް އަނބުރާ ނުދެއްކުމުން އެ ފައިސާ ބަލައި އަންނާނެކަމަށް މިވަގުތު ދެކިވަޑައި ނުގަންނަވާކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ހަރުމުދާ ބަލައެއް ޗައިނާގެ ކޮމާޝަލް ބޭންކަކުން އައުމަށް އޮތް ޖާގައެއް، ފުރުސަތެއް އަދި މި ވަގުތަކު އެއީކީއެއް ވެދާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެއް ނުފެނޭ. އަދި އެއީ ގައުމުތަކުން ދެކޭ ގޮތެއްވެސް ނޫން ވިހި ވަނަ ގަރުނުގައްޔާއި އެކާވީސް ވަނަ ގަރުނުގައި"، ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ދަރަނިތައް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުމާއި މެދު ވާހަކަ ދެއްކިދާނެކަމަށާއި، ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަންކުރާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން ލޯނުތައް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދަށް ބަދަލު ގެނައުމާއި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ދަށްކުރުމާއި ގްރޭސްޕީރިއަޑް ދިގުކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރެވިދާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި މިއީ ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތަކާއި މެދު ރައީސް ނަޝީދު މީގެކުރިން ވާހަކަ ދައްކަވާފައިވާ ގޮތެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު މީގެކުރިން ވަނީ ޗައިނާގެ ލޯނުތަކަކީ ދަރަނީގެ ދަންތުރަތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ، ލޯނުތައް އަނބުރާ ނުދެއްކިއްޖެނަމަ ޗައިނާއަށް ހަރުމުދާ ދޭންޖެހޭނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު