ޤައުމީ އެއާލައިންގެ ހިއްސާ އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކާލަނީ؟

- 2 weeks ago 7

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ފޫބައްދަން ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރަން ބަޖެޓުގައި މިވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

ADS BY MUSCMV

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ޤައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ވެސް ހިމެނެއެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކާނަމަ މޯލްޑިވިއަންވެސް ހިމެނޭނެކަމީ ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭކަމެކެވެ.

މިއާއެކު އެއާލައިން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހި ފަރާތްތަކާއި، މޯލްޑިވިއަންގެ ބައެއް މުވަޒަފުން މީސްމީޑިއާގައި މިވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށާފައެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފިޝަލްއެއް ނަން ހާމަނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް "ވޮއިސް" އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި މޯލްޑިވިއަންގެ ހިއްސާ އިންޑިއާގެ ސްޕައިސް ޖެޓް އެއާލައިންއަށް ވިއްކާލުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މި އީ މިކަމުގައި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް ހިމެނޭކަމެއްކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ސަރުކާރުގެ ސަތޭކަ އިންސައްތައް ހިއްސާއާއެކު ހިންގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވިއަންގެ 49% ހިއްސާ އާއި ހަމަޔަށް ސަރުކާރުން ވިއްކުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިއީ ބޮޑު އިންވެސްޓްމަންޓާއި، އެއާލައިން ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެކަމެއްކަން މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފިޝަލް ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

"ނަމަވެސް މޯލްޑިވިއަންއަކީ މި ކެޕޭސިޓީ ހުރި އެއާލައިންއެއް. ހިއްސާ ވިއްކާލައިގެން ބޭރުން އިންވެސްޓް ކުރާ ވަރަށް ކުންފުނީގެ ހާލަތެއް ގޯހެއް ނޫން. އެއާލައިން ތަކަކީ ލޯންގް ޓާމް އިން އެކުރާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ބަދަލު ފެންނަ ދާއިރާއެއް. ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ލިބޭ 5 އަހަރުން ވަގުތީ މަންފާއަކަށް ކުރަން ހެޔޮ ވާވަރުގެ ކަމެއްނޫން މީ" މޯލްޑިވިއަންގެ އޮފިޝަލް ކިޔައިދިނެއެވެ.

އެއާލައިން ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ހިއްސާ ވިއްކާނަމަ އިންޑިއާގެ ބަދަލުގައި ބައިނަލް އަޤުވާމީ ބޮޑެތި އެއާލައިންތައް ކަމުގައިވާ ގަތަރު އެއާލައިން، އެމިރޭޓްސް ފަދަ އެއާލައިންތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ވެސް ގޮވާލާފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ސްޕައިސް ޖެޓަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ހިއްސާ ވިއްކުމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާ އިރު އިންޑިއާގެ ފުރަތަމަ ސީޕްލޭން ހިދުމަށް ވަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ އެހީގައި ސްޕައިސް ޖެޓްއިން މިދިޔަ މަހު އިންޑިއާގައި އިފްތިތާހްކޮށްފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައިކޮމިޝަނުން "ވޮއިސް" އަށް މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި އިންޑިއާގެ އެއާލައިނެއްކަމަށްވާ ސްޕައިސް ޖެޓަށް ވަނީ ސްޓޭޗޫ އޮފް ޔުނިޓީ، ގުޖުރާތުގެ ކެވާޑިޔާގެ ސަރްދާރް ސަރޯވަރް ޑޭމް އަދި ގުޖުރާތުގެ އަމްދަބާދުގެ ސަބްރަމާތީ ރިވަރ ފްރަންޓާއި ދެމެދުގައި ސީޕްލޭން ދަތުރުތައް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައެވެ.

މިދިޔަމަހުގެ 31ވަނަ ދުވަހުގައި މި ދަތުރުތައް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންްދްރަ މޯދީ އިފްތިތާހުކޮށްފައިވާ އިރު މޯލްޑިވިއަންގެ ޓީމެއް އިންޑިއާގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، އަންނަ އަހަރު ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ވިޔަފާރިތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާވީހާ ވެސް ކުޑަކޮށް ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުން ކަމަށް މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

"ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު ޑިވިޑެންޑެއް ދައްކަމުން އަންނަނީވެސް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކާއި ސްޓޮކް މާކެޓުގައި ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް. އެހެންކަމުން ވަކި އުސޫލެއްގެ ދަށުން، މި ދިމާލަށް ކުންފުނިތައް ފައްސިޔަކުރުމަކީ މުސްތަގުބަލަށް މުހިއްމުކަމެއް،" މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
7 ކޮމެންޓް

މިދާވަރުންދާނަމަ ރާއްޖޭގެ ރަޢިއްޔަޔުންވެސް ވިއްކާނެ

އިންޑިޔާ އަކީ އެހެން ގައުމެއްތަ؟

މަޖާ ކަމެއް މި ހަބަރުގެ ލިންކު ލާފަ ކޮށްފައިން ޓުވީތެއް މި ޙަބަރުގަ ފެންނަނަން އިނީމަ ވަރައް މަޖާ

ބަޖެޓްކުރާއިރު އެނގޭތޯ ވިއްކާލަން ޖެހެނީ ކޮން ކުންފުޏަކަށް ކަންވެސް. މާ މޮޅު ބަޖެޓެއްނުތީ

ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމެއްނޫން. ވަކި ބަޔަކަށް ވިއްކާލަނީ ގައުމުގެ ނަފާލިބޭ ކަންކަން. މޯދީ އެންމެ ބޭނުމީ އެއަރޓެކްސީ މިވަގުތައް. އޭނަ ފޮނިކަނޑަން. އެހެންވެ އޭނާއަށް ދެނި

ޗުއްޕުވެސް ނުބުނެ ހަމަތިބެންވީތޯ؟

ހަބަރު