ADS BY PIZZA KITCHEN

މިހާރު ފަށާފައި ހުރި ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކެއް: ޝަރީފް

- 1 month ago 1 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މި ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ޝަރީފް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ސަންގު ޓީވީން ގެނެސްދިން "ޚަބަރަށްފަހު" ޕްރޮގްރާމްގައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބަހުސްކުރަމުންދާ ބަޖެޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް އަދާކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެއީ މި ނިމުނު ސަރުކާރުގެ ލޯނުތައް ކަމުގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެފައި ވީނަމަވެސް އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯނުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ޝަރީފް ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން އެބޭފުޅާ ވިދާޅުވީ، އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ބަދަލުވީ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ބޮލުގައި އެޅިފައި އޮންނަ އިލްޒާމަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއް ސަރުކާރުންވާ ވަޢުދު އަނެއް ސަރުކާރުންވެސް ފުއްދަން ޖެހޭނެ ކަމުގައި ޝަރީފް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެިއތުރުން ރައީސް އިބްރާހިމް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމަށްފަހުގައި، ފާއިތުވެގެން މިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ކުރީ ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމަށް ޝަރީފް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

57%

14%

28%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ހެ ހެ ވެރިމީހާ ވިދާޅު ވަނީ 2 އަހަރު ތެރޭ އެހެން އެއްވެސް ވެރިކަމެއްގާ ނުހިންގޭ ވަރުގެ ގިނަ ބޮޑެތި ބިއަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގައިފީމޯ އެކަމު ބައިވެރީ ( ހެކިވެރީން ) މި ވިދާޅު ވަނީ އެއީހަދޮގެކޯ، ކުރީގަ ވެރިކަނ ކުރެއްވި ރައީސްގެ ފަތިގަނޑު ދަށު ވެސް ނުވެއޯ މިހާރު މި ހުންނެވި ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސްގެ ފިޔަވަޅުމަތީ މިހާރު ރައީސް ފިޔަވަޅު އަޅަ އަޅާ ހުރިއްޔޯ، 5 އަހަރުވެސް މިހެން ތިބޭށޯ ޖެހޭނީ، ރޔާމީނަށް ހަމަ އައްސަރިބަހާ ސާބަސް ދަންނަވަން.

ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު