ADS BY PIZZA KITCHEN

ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިދިކޮޅުގައި އެބަހުރި: ޑރ ޝަހީމް

- 3 weeks ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދިވެހި ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ހުނަރާއި، ޤާބިލްކަން ހުރީ އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގައި ކަމަށް އެކޯލިޝަންގެ މުސްތަޝާރު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ޅ. ނައިފަރުގައި ޕީޕީއެމްއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޚާއްސަ ޖަލްސާގައި ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކުރައްވައި ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅެއްގައެވެ.

ޑރ.ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ހުރީ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގައި ކަމަށެވެ.އެހެންކަމުން އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އެ ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް އެފުރުސަތު ދިނުމަށް ޑރ.ޝަހީމް ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.އަދި މިހާރު ކުރިމަތި މިލަނީ ވަރުގަދަ އިންތިޚާބަކަށްވާއިރު، ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާތަނުން ރައްޔިތުން ޢިބްރަތް ޙާސިލްކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ

ޕީޕީއެމް އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޖަލްސާގައި ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދެއްވަމުން ޑރ.ޝަހީމް ވޮދާޅުވީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ލިބިވަޑައިނުގެންފިނަމަ ކަންކަން ވާނެގޮތް އޭރު ވިދާޅުވެދެއްވި ކަމުގައެވެ.އަދި މިހާރު ކަންކަން ހިނގަމުން ދަނީވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ގޮތަށް ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޝަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ނައިފަރުގެ ކައުންސިލަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ޤާބިލު ބޭފުޅުންނަށްވާއިރު، އެބޭފުޅުންނަށް ވޯޓު ދެއްވައިފިނަމަ އެރަށަށް ކުރިއެރުން ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހި ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުގައި އެހީތެރިވުމާއި، އިސްލާމްދީން ނަގަހައްޓައި ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދެމެއްޓުން ކަމުގައިވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު