ADS BY PIZZA KITCHEN

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅެއްނުވޭ: މެންބަރު ހަސަން

- 1 week ago 4 - ރިމާހް

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ އެއާޕޯޓެއް އަޅުއްވާާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެފައި ނުވާކަމަށް އެ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ހަސަން އަހުމަދު (ހަސަންޓޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެބޭފުޅާ މިހެން ވިދާޅުވީ ސަންގުޓީވީން މިރޭ ގެނެސްދިން "ޚަބަރަށްފަހު" ޕްރޮގްރާމްގައި ކުރެވުނު ސުވާލަކަށް ޖަވާބުދެއްވަމުންނެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޕްރެޒެންޓަރ އަހުމަދު ފައިރޫޒް ވަނީ 2019ވަނަ އަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި، އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅުއްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވިކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ރައްދު ދެއްވަމުން ހަސަންޓޭ ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެފަދައިން ވިދާޅުނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ރ.އަތޮޅުގެ ދެކުނުގައި އެއާޕޯޓެއް އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް އެބޭފުޅާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެއީ އިގްތިސާދީގޮތުން ބަލާއިރު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، ކަމެއްކުރާނަމަ އެކަމެއް ކުރަންވާނީ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ކަމަށެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ތަނަކީ ފުރިހަމަވެފައި އޮންނަ ތަންތަނެއް ނޫންކަމަށް މެންބަރު ހަސަންޓޭ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

މެންބަރު ހަސަންޓޭ ވަނީ މާތް ރަސްކަލާނގެ ހެޔޮރަހުމަތްފުޅުން މި ސަރުކާރުން ރ.އަތޮޅުގެ ދެކުނުގައި އެއާޕޯޓެއް ގާއިމްކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ހަސަންޓޭ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ރ.ފައިނުގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅާނެކަމަށްބުނެ އެރުވީ "އަޑެއް"ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެރަށު ކައުންސިލާއި އެކަމުގެ އެގްރީމެންޓް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ. 

0%

50%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
4 ކޮމެންޓް

ދެން އަތްޖަހާ ބާރަށް ދެ އިރު ހަމާގައި ހުރެވިގެން ތާ ކިއުނު ނުކިއުނު އެއްޗެއްވެސް އިގޭނީ

އެއަރޕޯޓް އަޅުއްވާނެ ވާހަކަ ބުނުއްވި

ތީ ރައްޔިތުން އެއަރޕޯޓެއް އަޅުވާހިތުން ތިބީމަ ހީވިގޮތް. އިބޫ ނުބުނާނެ. ގައުމުގެ އެންމެނަށް އަޑުއިވުނަސް ތީ އިބޫ ބުނިއެއްޗެއް ނޫން. ކުރީ ސަރުކާރުން ތިކަހަލަ ނުފުއްދޭ ވައުދުތައް ވާނީ. ކޮބާ އިބޫ ވެރިކަމާ ހަވާލުވި ފަހުން އެއްވެސް ކުއްޖަކު އުފަންވެއްޖެބާ؟؟ އަލަށް އުފަންވާ ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ދޭންބުނި އެއްޗެއްގެވާހަކަވެސް އެއީ ކުރީސަރުކާރުންވީ ނުފުއްދޭ ވައުދެއްތަ؟ މަ ކުއްޖަކު ނުހޯދާ މިހުންނަނީ ނޫހަކުން އެއްޗެއްދޭވާހަކަ ނުފެނިގެން. އިބޫގެ ވައުދު ފުއްދަން ފަށާއިރަށް ހޯދާނަން.

ADS BY PET KINGS

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު