ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ހިޔާގެ ކުދީންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ރިޕޯޓު ކުރާއިރު މީޑިއާތަކުން ޒިންމާދާރުވާންޖެހޭ: މިނިސްޓަރ

- 6 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ހިޔާގައި ތިބޭ ކުދީންގެ ކަންކަން ރިޕޯޓު ކުރާއިރު މީޑިއާތަކުން ޒިންމާދާރުވުމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިނިސްޓަރ މިފަދައިން ގޮވާލާފައި މިވަނީ ދާދި ފަހުން ކުޑަކުދީންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވަތީގައި ކުރިން ބަލަހައްޓަމުންދިޔަ ބައެއް ކުދިން ބ. އޭދަފުއްޓަށް ބަދަލުކުރުމުން އެކުދިންގެ ބައެއް ޝަކުވާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށްބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓު ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ކުއްޖަކުވެސް ޅަފަތުގައި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށާއި ޚާއްޞަކޮށް، ޢާއިލާއެއް ނެތި ބޮޑެތިވާ ކުދިންނަށް އެކަންކަން ބޮޑަށް ދިމާވާ ކަމަށެވެ. 

ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އުނދަގޫ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެކުދީންނަށް ޤަވާޢިދާއި ޚިލާފުވެ، ބައެއް ފަހަރު ރުޅި ގަދަވެ، ކަންކަން ކުރަން މަޖުބޫރުވާ ފަހަރު އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަންކަން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ކުދިން ބޮޑުވަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރަކީ އެކުދިން އެކި ކަންކަން ތަޖުރިބާ ކޮށް، ދަސްކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަން ދުނިޔެއަށް ފޮރުވައި، އެކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަސްވަަރެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުދީން ބަދުނާމު ކުރުމަކީ ދެރަ ކަންކަން ފަހުން ކުރިމަތިވާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

"ކޮމިއުނިޓީން އެކުދިންގެ މިފަދަ ކަންކަމަށް އެހީތެރި ނުވެ، އެކުދިން ލޭބަލްކޮށް، ބަދުނާމު ކުރާނަމަ، އެކުދިން ރަނގަޅުވުމަށް އެހީތެރިއެއް ނުވެވޭނެ، އެހެންކަމުން މީޑިއާތަކަށް ގޮވާލަން ބޭއިޙުތިރާމު ނުވެ، ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ކަންކަން ރިޕޯޓު ކުރުމަށް،" މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ 17 ކުއްޖަކު އޭދަފުށީގައި ގާއިމްކޮށްފައި ހުންނަ އަމާން ހިޔާ އަށް ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު