ADS BY INTERNATIONAL AID

މިއަދު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީޑިޔާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ގިނަ މަސްތަކެއްގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އެގޮތުން މިއަދު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ރައީސް ޞާލިޙް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް އޮންނާނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަނީ އިޢުލާންކޮށްފައެވެ. މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތަކުން ދުރަށް ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

50%

50%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު