ADS BY INTERNATIONAL AID

ސަރުކާރުން ބުނި ގޮތަށް މިމަހު ހިޔާ ފުލެޓުތަކަށް ވަދެވޭނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

- 2 weeks ago 10 - ހަނާން ހުސައިން

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފުލެޓުތައް މިމަހު އެތަންތަނުގެ ޙައްޤުވެރީންނަށް ދެވޭނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފުލެޓުތައް މިމަހު ދޫކުރާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ. މިދިޔަ މަހު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު ފުލެޓުތަކުގެ ޙައްޤުވެރީންނަށް އެތަންތަނަށް ވަދެވޭވަރު ވާނެ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަދު "ވޮއިސް"އިން ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާއި ސުވާލު ކުރުމުން ޖަވާބެއް ނުދެއެވެ. ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނުވެސް ވަކި ޖަވާބެއް ނުދެއްވިއެވެ. "ވޮއިސް"އިން ޕްލޭނިން މިނިސްޓަރު އަސްލަމްއަށްވެސް ގުޅީމެވެ. އެބޭފުޅާ ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވުމުން، ކުރި މެސެޖަށްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެއްވައެވެ.

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެޅި ފުލެޓުތައް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އިޢުލާނުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީމަހުގެ 09 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެލިސްޓުގައި ކުރިން ފުލެޓު ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ލިބުނު އެތައް ބައެއްގެ ފުލެޓު ގެއްލިފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަމުންދާއިރު، ފުލެޓު ލިސްޓުގައި މައްސަލަ ހުރި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުއާއި، އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ފުލެޓު ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރަކީ ފުލެޓު ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ ބާރެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީއިން ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

ސަރުކާރުން ބުނި ގޮތަށް މިމަހު ހިޔާ ފުލެޓުތަަކަށް ވަދެވިދާނެ ކަމާއިމެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންދާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން އަންނަ އޭޕްރީލްމަހު ފުލެޓު ދޫކުރާނެ ކަމަށް ވަޢުދުވަމުން އަންނަ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު "ވޮއިސް"އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެގޮތުން ފްލެޓް ލިބޭނެ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓަށް އަދި ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ކެންޑިޑޭޓުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. 

57%

0%

42%

10 ކޮމެންޓް

ޙިޔާ ފުލެޓް ލިބުނުމީހުންގެ ލިސްޓް ފެންނާނި ކޮންތާކުންތޯ؟ ލިސްޓް ބަލައިލަން ބޭނުންވާތީ. ސުކުރިއްޔާ.

ހަބަރު