ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައްޓެއްސަކު ފެހިޔަސް، އަބަދު ހިލޭ ފަހައިދޭން ނުކިޔާށެވެ.

- 2 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ފެހުމާއި، ކޭކުއެޅުމާއި، ވަޑާންކުރުމާއި، ފޮޓޯ ނަގައިދިނުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ ރަނގަޅު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މިނޫނަސް، ޝައުޤުވެރިކަމާއިއެކު ކުރެވޭ މިފަދަ ގިނަ މަސައްކަތްތަކުން ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭއިރު، ގާތް އެކުވެރިން ނުވަތަ ޢާއިލާ މީހުން ބައެއް ފަހަރު މިކަންކަން ހިލޭ ކޮށްދޭން އެދުމުން ވަރަށް އުނދަގޫވޭދޯއެވެ؟

މިއީ ސީރިއަސް ވާހަކައެެކެވެ. ޢާއިލާގެ މީހަކަށްވީތީ، ނުވަތަ ގާތް އެކުވެރިޔަކަށްވީތީ، ތިބާ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އެތައް ވަގުތެއް، އަދި އެތައް އެއްޗެއް ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރާ މަސައްކަތް، އެއްވެސް އަގެއް ނެތި އަބަދު ކޮށްދޭން ޖެހުމުން، ހިތަށް އުނދަގޫވާނެކަން ޔަގީނެވެ. ގިނަ މީހުންނަށް މިވާހަކަ ދައްކަން ނުކެރުނަސް މިއީ ޙަޤީޤަތެވެ.

އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި ވިސްނަން ޖެހެނީ ގާތް މީހާ ކައިރީގައި، ހިލޭ ކަންކަން ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މީހުންނެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެކުވެރީންގެ ތެރޭގައި ފަހާ މީހަކު ހުރުމަކީ، އޭނާ ލައްވާ އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ ހެދުމެއް ހިލޭ ފަހަން ޖެހޭ ސަަބަބެއް ނޫނެވެ.

މިފަދަ ކަންކަން ހިލޭ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ މީހާ ވިސްނަންވީ އެމަަސައްކަތުގެ ބުރަކަމާއި، އެކަމަށް ގޭދަވާނެ ވަގުތާއި ހަރަދާއިމެދުގައެވެ. އަދި ރަޙުމަތްތެރިޔާއަށް ދިމާލަށް ބުނަން ނުކެރުނު ނަމަވެސް، އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިދާނެ ކަމާއިމެދުވެސް ވިސްނާކަން ޖެހެއެވެ. 

80%

20%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު