ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ދަރިފުޅު ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާކަން އެނގޭނީ ކިހިނެއް؟

- 2 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ހަނގާ ކުރުން ނުވަތަ "ބުލީ" ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަކުޑަ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައިވެސް އާންމުވެފައިވާ ނޭދެވޭ ސިފައެކެވެ. ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވާ ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ ބަލިކަށިކަމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. މިކަން ކުރާ މީހުންނަށް އެއީ މަޖާ ކަަމަކަށްވީނަމަވެސް، މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުއްޖެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ ހަޔާތަށް އިޔާދަ ނުކުރެވޭވަރުގެ ގެއްލުމެއްވެސް ލިބިދާނެއެވެ.

ADS BY EHEE

ތިބާގެ ދަރިފުޅަށް ސްކޫލް މާހައުލުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ އެނޫން އެހެންވެސް ތަނެއްގައި ބުލީ ކުރުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަން ތިބާއަށް އެނގުން މުހިންމެވެ. އެފަދަ ކުދިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނީ އޭރުންނެވެ.

ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުން، ތިބާގެ ދަރިފުޅު އެކަން ތިބާއަށް ސިއްރު ކޮށްފާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، އަންނަނިވި ސިފަތައް ދަރިފުޅުގެ ކިބައިން ފެނޭތޯ ބަލާށެވެ.

އެއް އުމުރެއްގެ ކުދިންނާއިއެކު ވަގުތު ހޭދަނުކުރުން

މިއީ ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމެކެވެ. ކުޑަކުދީންނަކީ، އެމީހުންނާއި އެއް އުމުރުގެ ކުދިންނާއި ދޯޅަ ބައެކެވެ. އެކަމަކު، ހަނގާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ކުއްޖެއް ނަމަ، ކުދިންނާއިއެކު ކުޅެ އުޅެން ފޫހިވެދާނެއެވެ.

ސްކޫލުން އަންނައިރު އަނިޔާވެފައި ހުރުން

ހަނގާ ކުރުމުގެ ތެރެއިން، ޖިސްމާނީ ގޮތުންވެސް އަނިޔާ ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިދާނެއެވެ. ދަރިފުޅު ސްކޫލުން އަންނައިރު، ހަށިގަނޑުގައި ކުޑަވެސް ޒަޚަމެއް ހުރިނަމަ ކަންވީގޮތް ސާފު ކުރަން ވާނެއެވެ. ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން އަނިޔާއެއް ލިބުނު ކަަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ، ޖޯކަކަށް ހަދައި އެކަން ދޫކޮށްނުލައްޗެވެ.

ކުއްލި ގޮތަކަށް ކިޔެވުމަށްހުރި ޝައުގުވެރިކަން ކުޑަވުން

ދަރިފުޅު ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކިޔަވަމުން އައިސް، ކުއްލިއަކަށް ފޮތާއި ދުރުވެ، އެކަނި ވަގުތު ހޭދަކުރާނަމަ، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭކަމެކެވެ. މިއީ ދަރިފުޅުގެ ހަޔާތުގައި ކޮންމެވެސް ކަމެއް ގޯސްވެއްޖެ ކަމުގެ ނިޝާނެކެވެ. އެހެންކަމުން ވީގޮތެއް އަހައި އޮޅުންފިލުވާށެވެ.

0%

50%

50%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު