ADS BY PIZZA KITCHEN

ފަންނީ މީހުންނަށް ލިބުނު ފުލެޓު ދޫކޮށްލަން ތިޔަ ކިޔަނީ ޖައްވުގައި ފުލެޓު އަޅާފައިތޯ؟: ހީނާ

- 1 week ago 2 - ހަނާން ހުސައިން

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، ފަންނީ މީހުންނަށް ލިބުނު ފުލެޓު ދޫކޮށްލުމަށް ސަރުކާރުން އެދިފައިވަނީ ޖައްވުގައި ފުލެޓު އަޅާފައިތޯ ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ސުވާލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ހިޔާ ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފަންނީ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓަގަރީ ތަކުން ފުލެޓު ލިބި، އެ ފުލެޓު ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން މަޝްރޫޢައަކުން ހަމަޖައްސާނީ ޖާގަ ތަނަވަސް ތިން ކޮޓަރީގެ ފުލެޓު ކަމަށް ޕްލޭނިން އެންޑް ހައުސިން މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލެޓު ދޫކޮށްލުމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން، މިމަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ހީނާ ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ މި ސަރުކާރަކީ، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވުޖޫދުގައި ނެތް ފުލެޓުތަކަކަށް ލިޔުން ދިން ކަމަށް ބުނެ އެވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް ކަމަށެވެ.

"މިހާރު ތަނަވަސް 3 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓު ޖައްވުގައި އަޅާފަތޯ ފަންނީ މީހުންނަށް ލިބުނު ފުލެޓު ދޫކޮށްލަން ތިޔަ ކިޔަނީ؟" ހީނާ ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. 

100%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ސާބަހޭހީނާ ކަމަނާ ތިޔަދެއްވާ ރަށްދުތަކަށް ހަމަސާބަސް ކަމަނާވަރެއް ހަމަނެތް ތިޔަގޮތުގައި ހުންނަވާތި ވަރަށްސާފް

ފުލެޓްތައް ދޫކޮށްލާ ފަރާތްތަކަށް އަންނި ގެންނަ ފްލޯޓިންގ ފްލީޓް އިން 3 ރޫމްގެ ގަނޑުވަރެއް ލިބޭނެ. ކަނޑު ކޮހުންނަށް ލިބުނު ތަނުގެ ފުރުސަތެއް.

ހަބަރު