ADS BY INTERNATIONAL AID

ދ. މީދޫގެ ކައުންސިލް އެއްކޮށް ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

- 5 days ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ދ.މީދޫ ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މީދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

ADS BY EHEE

ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވަނީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް އިޔާސް އިސްމާއިލް ލަތީފް، ނައިބު ރައީސް ޝުރައިފް އިބްރާހީމް ރަޝީދު އަދި ކައުންސިލަރު މުހައްމަދު ތައުފީގު، މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބޭގޮތަށް ތިން މަސް ދުވަހަށެވެ.

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން (އެލްޖީއޭ)އިން މިއަދު ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނީ މީދޫ ކައުންސިލާ ގުޅޭގޮތުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން އިންކުއަރީއެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އަދާނުކުރުމާއި، ވާޖިބު އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުމާއި ކައުންސިލުގެ ބާރުތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމާއި، ކައުންސިލަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާ ހިލާފަށް ކައުންސިލަރުންގެ އަމަލުތައް ބަހައްޓާފައިވާކަން އިންކުއަރީން އެނގިފައިވާ ކަމަށްވެސް އިޢުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް އަމަލުތައް ތަކުރާރުކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށާއި، އިންކުއަރީން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ކުޑަބޮޑުމިނާއި، މީދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ގުޅޭގޮތުން މި އިންކުއަރީން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަށާއި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ނުހަނު ގެއްލުން ލިބޭނެކަމަށް ފެންނަ ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ތިން ކައުންސިލަރުންނަކީވެސް ވެރިކަންކުރާ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ތިން މެންބަރުންނެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު