ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އާޒިމް ވިދާޅުވަނީ އެމްޑީޕީއަށް ޖެހިފައިވަނީ 37 އަހަރުން ނުވި ކަންކަމުގެ އުނދަގޫ ކަމަށް

- 5 days ago 3 - ސުހޭލާ

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީއަށް ވެރިކަން ލިބުމުން އެޕާޓީއަށް ކުރަން ޖެހުނީ 37 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުތަކަށް ނުކުރެވި ހުރި މަސައްކަތް ކަމަށް އެޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ޢަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވީރު ބޭއްވި ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އާޒިމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގެ 30 އަހަރާއި، ބަޣާވާތުން ހޯދި ވެރިކަމުގެ ދެއަހަރާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގަށް ނެގި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްނުދެވި ހުރި ކަންކަން އެމްޑީޕީއަށް ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ބަޣާވާތުގެ ދެއަހަރުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ސިފަކުރެއްވީ، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން، އޭރުގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ވަޙީދު ޙަސަން މަނިކު ވެރިކަން ކުރެއްވި ދެއަހަރެވެ. އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުން "ވަގަށް ނެގި" ފަސް އަހަރު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރެވެ.

"37 އަހަރު ނުވި ކަންކަމުގެ ހުރިހާ އުނދަގުލެއް އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް މިއަދު ވަނީ އައިސްފައި" އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާޒިމް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، 2008 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީން ވެރިކަން ކުރި ތިން އަހަރާއި، މިހާރު ކުރަމުންދާ ވެރިކަމުގެ ދެއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ކަމެއް ނުކޮށްދެވޭ ކަމަށް ބުނެ، އެ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑު ނުވާ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވަނީ ދިގު 37 އަހަރުގައި ކަމެއް ކޮށްދެވިފައި ނެތުމުން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

" ވޯޓެއް ނުލާނަމޭ ކިޔައިގެން އުޅޭނެކަމެއް ނެތް. ވޯޓު ލިއްޔާ ކޮންކަމެއްހޭ ވާނީ؟ ވާ ކަންތައް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ" އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާއި މުޚާތަބު ކުރައްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ މާލެއަށް ދެންވެސް ކަމެއް ކޮށްދޭނީ އެމްޑީޕީ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަވެސް ޙައްލު ކޮށްދޭނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

3 ކޮމެންޓް

މިސަރުކާރުގެ ތެރޭގައިވެސް އެޕާޓީތައް ހިމެނޭ ހިއްސާވާސަރުކާރެއްމިއީވެސް. އެހެންވީމާ މިސަރުކާރުވެސް ހިމަނައިގެން 39 އަހަރޭކިޔާ. ހަމަތިކެއްކެނީ އެންމެންނަށްވެސް އެއްބޮޑިބަތްގަޑެއް.

ޥެރިކަމަށް ބޯ މަހާލާއިރު ހޭބަލިވެފަ ތިބޭވަރުން ނޭނގެނީ ވޭތިވެދިޔަ ތަނުގެ ޒިންމާތައް ނަގަން ޖެހޭނީ ފަހުން އަންނަ ސަރުކާރުން ކަމެއް.މިކަލޭގެ އަބަދުވެސް ދައްކާނީ މިކަހަލަ ގަޅިވާހަކަ.ގަޅިމް އާޒިމް

ބަލަ ނުވެހުރި ހުރިހާކަމެއް ކޮށްދެން ވައުދުވެގެންނޫންތަ ވެރިކަމަށްއައީ . ދެންއެސަރުކާރު މިސަރުކާރެއްކިޔާކަށް ނުޖެހޭނެ.ރައްޔިތުންނަށް އެކަންކަން ކޮށްދެވޭތޯބަލަންވީ. ނުކުރެވެންޏާ ކުރެވޭވަރުބަޔަކާ ހަވާލުކުރޭ.

ހަބަރު