ADS BY ADS BY QIBLA HAJJ & UMRAH

ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި ޖޭޕީ މެންބަރުން ނިކުތުމަކީ މުޅިން ގޯސްކަމެއް، މިމައްސަލަ ބަލާނަން - އަބްދުﷲ ރިޔާޒް

- 8 months ago 0

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓް މެންބަރުން ނިކުންނެވި ނިކުންނެވުން އެޕާޓީން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މިކަން ކުއްވެރިކުރައްވައި ވީޓީވީގެ ފަސްމަންޒަރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ނައިބް ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އެފަދަ އެއްވުމެއްގައި ބައިވެރިވުމަކީ އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނޭކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެކަން ކުއްވެރިކުރައްވާކަމަށެވެ.

އަދި ކޮންމެ ޕާޓީއެއްގައި އޮންނަ އުސޫލްތަކަށް އާންމު މެންބަރުން ތަބާވާންޖެހެނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިއްޔެގެ ޕީޕީއެމްގެ އެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ މައްސަލަ ބައްލަވާނެކަމަށް ވެސް ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިމައްސަލަ މިހާރު ޖޭޕީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސަމާލުމަށްވެސް ގެންނަވާފައިވާކަމަށާއި، ޤާސިމް ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން އެ މެންބަރުންނާއި ސުވާލު ކުރައްވާފައިކަމަށް އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި އިއްޔެ ނިކުތް ޖޭޕީގެ މެމްބަރުންނަކީ ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރިޔާޒު ރަޝީދު އާއި ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފުގެ އިތުރުން ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން މަނިކު ދޮންމަނިކުއެވެ.

"އެކަން ބަލާނެ. އެކަމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަން އަޅުގަނޑަށް ޔަގީން. އެއްވެސް ހާލެއްގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރަކު ވެސް އަދި މަޖިލިސް މެމްބަރަކު ވެސް ޕާޓީގެ އާއްމު އުސޫލުތަކާ ހިލާފަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެ. އަދި އަމުދުން ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގައި، ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންތައްތަކަށް އެހީތެރިވާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިބެންޖެހޭނީ. އިދިކޮޅަކަށް ނުދެވޭނެ" ރިޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު