ADS BY PIZZA KITCHEN

ޤިޞާޞް ހިފުމާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު ވަޙީދު ދެއްކެވީ ޖާހިލު ވާހަކައެއް: ޑރ.ޖަމީލު

- 2 weeks ago 0 - ހަނާން ހުސައިން

ޤިޞާޞް ހިފުމާއި(މަރަށްމަހު ހިފުން) ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވީ ވަރަށް ޖާހިލު ވާހަކައެއް ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

މަރަށްމަރު ހިފުމާއި ދެކޮޅަށް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކަ، އެމްޑީޕީން ދިފާއު ކޮށްފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޑރ.ޖަމީލު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މަރަށް މަރުހިފުމަކީ އިސްލާމްދީނުގެ އިތުރުން ކުރިއަރާފައިވާ އެތައް ޤައުމެއްގައިވެސް ދޭ އަދަބެއް ކަމަށެވެ.

"ވައްޑޭ ކުރީ ޖިނާޢީ ކުށެއް، ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅުއަޅަންޖެހޭ." ޑރ.ޖަމީލު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މެންބަރު ވަޙީދުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަނުޖެހުން އުފެދުން ބޮޑު ކަމަށެވެ.

މަރަށް މަރު ހިފުމާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު ވަޙީދު ދެއްކެވި ވާހަކައަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުން ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ. 

50%

50%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު