ADS BY OOREDOO

މިއަދުގެ ރެސިޕީ: ވެނީލާ ސްޕޮންޖް ކޭކު

- 3 months ago 0 - ފަތޯނާ ފާއިޒް

މިއަދު "ވޮއިސް"ގެ ކިޔުންތެރިންނާއި މި ހިއްސާ ކޮށްލަނީ، ވެނީލާ ސްޕޮންޖް ކޭކު އަޅާނެ ގޮތެވެ. މިއީ ނިކަން އާދައިގެ ސްޕޮންޖް ކޭކް ރެސިޕީއެކެވެ. މިއަށް ބަޓަރު އަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މި ކޭކު ސައިތަށްޓަކާއި އެކު ހުހާ ކާލަންވެސް ވަރަށް މީރު ވާނެއެވެ.


ބޭނުންވާ ތަކެތި:

1 ޖޯޑު ފުށް

½ 2 ސައިސަމުސާ ބޭކިންގް ޕައުޑަރ

¼ ސައިސަމުސާ ލޮނު

2 ބިސް

¾ ޖޯޑު ހަކުރު

½ ޖޯޑު ތެޔޮ

1/3 ޖޯޑު ކިރު

2 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް


ހަދާނެ ގޮތް:

1. 180 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސް އަށް އަވަން ހޫނު ކުރަން ޖައްސާށެވެ. އެންމެ މަދުވެގެން، ކޭކު ފިހަން އަވަނަށް ލުމުގެ 10 މިނެޓު ކުރިން ހޫނު ކުރަން ޖައްސަން ވާނެއެވެ.

2. ½ 7 އިންޗި ޑަޔަމީޓަރުގައި ހުރި ވަށް ކޭކު ފިހާ ތަބަކެއްގެ ފުލުގައާއި އަރިމަތި ތަކުގައި 2 ސައިސަމުސަލެއްހާ ތެޔޮ އުނގުޅާލާށެވެ. ދެން އުނގުޅާފައި ހުރި ތެޔޮތަކުގެ މައްޗަށް މޭޒުމަތީ ސަމުސަލެއްހާ ފުށް ބުރުއްސާލާށެވެ.

3. ފުށާއި، ބޭކިންގް ޕައުޑަރާއި ލޮނު ބޯތަށްޓެއްގެ ތެރެއަށް ފުރާނާލާފައި އެހަށް ބަހައްޓާށެވެ.

4. ދެން ބިހާއި ހަކުރާއި ތެޔޮ އެއްކުރާށެވެ. އެއްކުރާނީ ރަނގަޅަށް އެއްވެ، ކުލަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލިވެ، އޮލަކަމެއް އެއަށް އަންނަން ދެނެވެ. ޖޫސް ގިރާ މިކްސަރު ބޭނުން ކުރާ ނަމަ މަޑު ދުވެލީގައި 2 މިނެޓު އެއްކޮށްލީމާ ރަނގަޅުވާނެއެވެ.

5. ޖޫސް ގިރާ އެތީގައި ބިސްތައް ގިރި ނަމަ އެހެން ބޯތަށްޓަކަށް މިކްސަރުގައި ހުރި އެއްޗެހި އޮއްސާލާށެވެ.

6. ގިރާފައި ހުރި ބިސްތަކުގެ ތެރެއަށް ފުށް އެތިން 4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވަރުގެ އެތިކޮޅެއް އަޅާ އެއްކޮށްލާށެވެ. މިކަމަށް ސަމުސަލެއް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

7. ދެން 2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ވަރުގެ ކިރުކޮޅެއް އަޅާލާފައި އަނެއްކާވެސް އެއްކޮށްލާށެވެ.

8. މިގޮތަށް 6 އަދި 7 ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ފުށާއި ކިރު އަޅައި އެއްކުރަމުން އެތަކެތި ހުސްކޮށްލާށެވެ.

9. ވެނީލާ އެސެންސް އަޅައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

10. ކުރިން ތައްޔާރު ކުރި ތަބަކުގެ ތެރެއަށް އެއްކުރި ސާމާނު އޮއްސާލާށެވެ.

11. ހޫނު ކުރަން ޖެއްސި އަވަނުގެ މެދު ރެކުގައި ތަބައް ބައިންދައިގެން ފިހާށެވެ. ފިހާނީ މައްޗަށް ރަން މުށި ކުލަ އަރައި މެދަށް ދަތްކޮއްޓިއެއް ހަރާލާފައި ނަގާއިރު އޭގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހަރުނުލާ ހުންނާނެ ވަރަށެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު