ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރައީސް ޔާމީނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: ހެދީ ޖޯކަކަށް، ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނާއެކު ހެދީ ޑީލް

- 1 month ago 5

28 ސެޕްޓެމްބަރު، 2015 ގައި އޭރުގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލިއެވެ. މި ނިރުބަވެރި ހާދިސާ ވެގެންދިޔައީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދެވުނު ފުރަތަމަ އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެވެ. ހަމަލާ ދެވިފައިވާ އެދަނޑިވަޅު ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ރާއްޖާގެ ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ހަލަބޮލި ދުވަސްވަރަކަށެވެ. ހަމަލާގެ ފަހަތުގައި ތިބީ އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ ނައިބު ރައީސްކަން ތަޙުޤީޤުން އެނގުނެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ރައީސް ޔާމީނަށް ދެވުނު ނުރައްކާތެރި ހަމަލާ ވެގެންދިޔައީ އޭރު އިދިކޮޅުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ބޮޑުބެރު ޝޯވއަކަށެވެ. އެވެރިން ހެދީ ލަވަޔާ ޖޯކެވެ. އިންސާނެއްގެ ފުރާނާޔަކީ މުހިންމު އެއްޗަކަށް ނުވިއެވެ.

ފިނިފެންމާ ލޯންޗު ގޮއްވާލުމާއި ގުޅިގެން އޭރު ބާރުމިނެއްގައި ތަޙުޤީޤު ހިންގައި ހޯދުންތަކެއް ހޯދުނެވެ. ބޭރު ޤައުމުތަކުންވެސް ޓީމުތައް ގެނެވުނެވެ، އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށްވީ އެއީ ރައީސް ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ހަމަލާއެއްކަމަށެވެ. ފަހަތުގައި ހުރީ އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް އަޙްމަދު އަދީބެވެ.

އަޙްމަދު އަދީބަށް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރެވުނު

ރައީސް ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު 28 ވަނަ ދުވަހު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މާލެއަށް ވަޑައިގެން، އެއް ނަންބަރު ފާލަމާ ގާތްކުރި ވަގުތު ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ދަޢުވާ ސާބިތުވެ، 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް އިއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި މި ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި އަދީބުގެ އޭރުގެ ދެ ބޮޑީގާޑުން ކަމަށްވާ ޙަސަން ރިކާޒާއި އަޙްމަދު ޢާމިރު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާންވެސް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމް ކުރިއެވެ.

ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ އަދީބުގެ ފަރާތުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން 20 މެއި 2019 ގައި ހައި ކޯޓުން މައްސަލަ ބެއްލެވި ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާގުން ޙުކުމްކުރީ ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގެ މައްސަލާގައި އަދީބަށް ކުރި ޙުކުމުގެ މައްސަލަ ދަށު ކޯޓުން އަލުން ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ތަހުވީލު ކުރުމަށެވެ.

ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންނާއެކު ދައުލަތުން ހެދީ ޑީލް:

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިސްނެގުގެމަތިން އަޙްމަދު އަދީބު ވަނީ ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނުގެ 104 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިޢުތިރާފު އެއްބަސްވުވުމެއް ދައުލަތާއެކު 8 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހު ހަދާފައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެގައި ދައުލަތުން އަދީބުއަށް ލުއި ދޭންވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

އިޢުތިރާފު އެއްބަސްވުވުމުގައި ބުނެފައިވާގޮތުން އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރިން ޝަރީޢަތަށް ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އަލުން ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށްފަހު އެމައްސަލައިގައި ދަޢުވާ އުފުލުމާ މެދު އަލުން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. ނަމަވެސް 2 އަހަރުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއްގޮވާލި ޓެރަރިސްޓް ހަމާލާގެ ތަޙުޤީޤުވަނީ ނުކޮށެވެ. އަދި ފުލުހުން އެމައްސަލަ ވަނީ ޕީޖީއަށްވެސް ނުފޮނުވައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ހެދީ ޖޯކަކަށް:

ރައީސް ޔާމީން އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އިތުރުން އެތައްބަޔަކު ތިބި ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމަލާ އޭރު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ނެގީ ތޯތޯ ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ގެންގުޅުނީ ސިޔާސީ ވާދަވެރިކަމުގެ ރާގެކެވެ. އެބަޔަކަށް ފައިދާ އެންމެ ބޮޑުގޮތަކަށް ސިޔާސީ ޕޯޑިއަމް ތަކުގައި އެވާހަކަ ދައްކާ ހަމަލާގެ އަޑު އެހެންގޮތްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ފާޅުގައި އެތައްކަމެއް ކުރެވުނެވެ. ޤައުމުގެ ރައީސަށް ޓާގެޓްކޮން ދެވުނު ހަމާލާގެ ސީރިއަަސްކަން ކަނޑުވައިލާ މުސްތަޤުބަލުގައި ވެދާނެކަމަކަށް ނުވިސްނާ އެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ހެދީ ޚިޔާލީ ވާހަކަޔަކަށެވެ.

ފިނިފެންމާ ލޯންޗުކޮޅަށް ދިން ހަމަލާއަށް 6 އަހަރު ވީއިރު ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރެއްވި އަދި މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް މިވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފައެވެ. އެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމަނިކުފާނަށް ސީރިއަސް ޒަޚަމުތަކެއްވެ އެވަނީ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށައެޅި ހޮސްޕިޓަލުގައި އެނދުމަތި ކުރެވި އެތައް ސާޖަރީއެއް ހަދަން ޖެހިފައެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށްވެސް ދެވުނީ ރައީސް ނަޝީދަށްވެސް ދިންކަހަލަ ބިރުވެރި ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ހަމަލާއެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު އަޑުތަށް ތަފާތެވެ. ވެރިކަންވެސް ތަފާތެވެ، ވެރިކަމުގައި އެތިއްބެވީ ރައީސް ޔާމީނަށް ދިން ހަމަލާއަށް ޖޯކްޖަހާ ލަވަހެދި މިނިސްޓަރުންނާއި ސިޔާސީ ލީޑަރުންނެވެ.

އެދުވަހު އިންސާނެއްގެ ފުރާނަ މުހިންމެއްނުވިއެވެ. ދެވުނު ހަމަލާ ބިރުވެރިއެއް ނުވިއެވެ. ކުށްވެރިކޮށް ބަޔާންގަނޑެއް ވެސް ނެރެލަން ނުކެރުނުވެ. ތަޙުޤީޤު ކުރަންވެސް އެވެރިން ބޭނުންނުވިއެވެ.

33%

66%

0%

ADS BY COCA COLA
5 ކޮމެންޓް

ޙސަންލަތީފުވެސް ތިކަމުގަ ޖޯކުޖެހި މިއަދު އެތިބީ ހަދީޔާއެއްގެގޮތުގަ ގޭގަހުރިހާމީހުން އައްލާމުމެން މޮހޯމެން އެސްއޯފުލުހުންގެ ކޮމާޑަރު ސައިފު މެން ކޮބާ ނިހާނު ކޯޓުއަމުރުހަދަން ޑީލުހެދި

އަދިވެސް ނޭގިގެން މިއުޅެނީ ފިނިފެންމާ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކު ފިހުނު ކަމެއް.. އެވަރުގެ އަލިފާންގަނޑެއް އެރިއިރު މެޑަމް ފާތުންގެ ބުރުގާގައި އެއްވެސް އަސަރެއް ނުފެނުނު..

ކަލޯ މިފަހަރު އބޫދުއްވާލަން އްންނި ޖެއްސި ގޭމެއް

ކަލޯއެއީއަދީބުދުއްވާލަންޔާމީންޖެހިރޮކެޓެއް

ހަބަރު