ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ލިބުނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާކަން އެނގުނީ ލިސްޓު ފެނުމުން - ނަހުލާ

- 1 month ago 41 - ފަހީމް

މަޝްހޫރު ފިލްމު ޑައިރެކްޓަރ ފާޠިމަތު ނަހުލާއަށް ލިބިފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާކަން އެނގުނީ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ޑައިރެކްޓަރ ކަމުގައިވާ ނަހުލާ ފޭސްބުކްގައި ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، 2015 ވަނަ އަހަރު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތި ލީ ކަމަށާއި، ޕާޓީއަކުން ކުރިމަތިލައިފިނަމަ، ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފައިސާ ދޭނެކަން އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާ އޭނާއަށް ލިބުނުކަން އެނގުނީ އެފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކުރުމުން ކަމަށް ނަހުލާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަހުލާ ބުނެފައިވަނީ، އޭނާއަކީ އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އެއްވެސް މީހަކު އަތުން ފައިސާ ހޯދަން ޖެހޭ ފެންވަރުގެ މީހެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

އަދި އޭނާއަކީ އެނގިހުރެ އެފަދަ ފައިސާއެއް ބޭނުން ކުރާނެ މީހެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ނަހުލާގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓް ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވަނީ، ޕާޓީތަކުގެ ވެރިން، ވައްކަން ކޮށްގެންނާއި، ފޭރި ނުވަތަ ލޫޓުވައިގެން ހޯދާ ފައިސާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށް ނުދިނުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލާގައި ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ.

އެ ލިސްޓްގައި ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި އުޅެފައިވާ އަދި މި ސަރުކާރުގައިވެސް އިސް މަޤާމުތަކުގައި އުޅެމުންދާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ. އަދި އާންމުންގެ އެތައް ބަޔަކުވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ. 

28%

42%

28%

ADS BY COCA COLA
41 ކޮމެންޓް

ފައިސާ ލިބުނު ވަގުތު ތި ކިހިނެއް ހޯދި ފައިސާއެއްތޯ ނާހާނެ؟ ޢެއްވެސް އަންހެނަކު... މިގޮތަށް ބުނެފާވާ ބޭފުޅާގެ ބަސް ޤަބޫލު ކުރެވުނުލެއް ބޮޑުކަމުން ދެއްތޯ އެވަގުތު އެހެން ނޭހީ ނުވަތަ ނުބެލީ؟؟؟

ނަހުލާއަށް އެކަނި ތިކަން ނޭނގި އޮތީ. ހަމަ ގައިމު އެމްޑީޕީ އަކުން ނުބަހާ ކެނޑޑޭޓުންނަކަށް ފައިސާއެއް. ޥާނުވާ. ޏުބީހެންޏާ ކަނޑާ ހަމަ. ކަލާޔާ ނުލާ. ޥަގު ފައިސާ ބޭނުން ކޮށްފި.

ނަހޫ ހީކުރީ ޕީޕީއެމް އަކީ ވިޔަފާރިކުންފުންޏެއް ކަމަށްދޯ. ކޮންމެކެނޑިޑޭޓަކަށް މިލިތަނުން ލާރިދޭން.! ތިލިސްޓަކީ އެމްއެމްޕީއާރުސީ ގަ ހިމެނޭ ގަބުޅިތަކުގެ ވާހަކަ އޮއްބާލަން ދައްކާފައޮތް ގޮބޮޅި އިހަލެއް. ޢަސްލުމީހާ އެހެރީ ޖަލުންނިކުމެ ގޭގަ.

ދެންހެޔޮ ދޯ އެމީހުންގެ ފަހަތުގަ ސަނާކިޔާލަކިޔާލަ ހުންނަވަން. ތިހާފުދިފަވާ މާތް ބޭފުޅެއްނަމަ އަމިއްލަގޮތުން ނޫނީ އަމިއްލަ ޕާޓީ ހަދައިގެން ކީއްވެތޯ ކުރިމަތި ނުލެއްވީ! ޙަލާލު ނުޙަލާލު . . ނަހުލާ

ގިނަގިނައިން ތިކަހަލައެއްޗެހި ހާމަކުރޭ

ކިހިނެތް އެނގެނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފައިސާ ކަން.

ހަބަރު