ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މެއި 6ގެ ހަމަލާގައި އަނިޔާވި އާދަމަށް ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އެހީއެއް އަދި ނުލިބޭ!

- 2 weeks ago 0 - ފަހީމް

2021 މެއި 6 ވަނަ ދުވަހަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިހުން ގެނުވި ދުވަހެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަ ކޮށްލުމަށް ދިން ޓެރަރިޒަމްގެ ހަމަލާ ދިން ދުވަހެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

އެ ހާދިސާގައި އެންމެ ބޮޑު އަނިޔާއެއްވީ އެއް ބޭފުޅަކީ، ރައީސް ނަޝީދެވެ. ނަމަވެސް، އެ ވަގުތަކީ މަގުމަތީ އެހެން މީހުންވެސް އުޅެމުންދިޔަ ވަގުތެއް ކަމުން، އެ ހާދިސާގައި އެކިވަރުގެ އަނިޔާތައް އާންމު ފަރާތްތަކަށްވެސް ވިއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކީި، ހދ. ވައިކަރަދޫ އާދަމް އުމަރެވެ.

ކަންދިމާކުރި ގޮތުން، އެދުވަހުގެ އެގަޑީގައި އާދަމް އުމަރަށް މަޑުކޮށްލެވުނީ ރައީސް ނަޝީދަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ބައިންދާފައިވާ އައިއީޑީގެ ކައިރީގައެވެ. އައިއީޑީ ގޮއްވާލި ވަގުތު، އޭނާގެ ފަޔަށް ވަނީ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ވެފައެވެ. ފައިގެ އިނގިލިތަކުގެ ބައެއް ކަށިކޮޅުތައްވެސް ވަނީ ބިނދިފައެވެ.

އެދުވަހުގެ އެ ހާދިސާ ހިނގުމުގެ ކުރިންވެސް ހދ. ވައިކަރަދޫއަށް ނިސްބަތްވާ އާދަމް ތައްޔާރުވަމުން ދިޔައީ، 11 އަހަރު މާލޭގައި އުޅުމަށްފަހު ރަށަށް ބަދަލުވާށެވެ. އުނަގަނޑުގެ މައްސަލައެއް ހުންނާތީ، ކުރިން އަދާކުރި ޑްރައިވަރުގެ ވަޒީފާވެސް ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއާއިއެކު ހިނގަން ވަރަށް އުނދަގުލެވެ. އަސާގެ އެހީގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިނގެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން "ވޮއިސް" ގެ ފަރާތުން އާދަމްއާއި ގުޅާލުމުން ބުނީ، އެދުވަހުގެ ހާދިސާގައި ފަޔަށް ލިބުނު ގެއްލުމާއި ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަން ޖެހުމާއި މިކަންކަމާއިހެދި، މާލީ ހާލަތު ދަށްވެ އެހީތެރިކަމަކަށް އެދި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީވެސް ލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ، ސިޓީ ހުށަހެޅިތާ ހަފްތާއެއް ވެދާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

"ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއްލީތާ ހަފުތާއެއް ވީ އަދި އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބޭ" އާދަމް ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް އިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ދައްކަން ޖެހުނު 400 އެއްހާ ރުފިޔާ އާސަންދައިން ދައްކައިދިން ކަމަށެވެ. އެނޫން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އާދަމް ބުނީ، ހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ހާލު ބަލާލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ ޢަބްދުﷲ ގުޅުއްވި ކަމަށެވެ. އެނޫން މީހަކު ހާލު ބަލައިލުމަށްވެސް އިސްވެ ގުޅާފައި ނުވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިހަމަލާއާއި ގުޅިގެން އާދަމްގެ ދިރިއުޅުމަށްވަނީ ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައެެވެ. ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަންޖެހުމާއި ހިނގަން އުނދަގޫ ވުމުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. އެދުވަހުގެ އެހާދިސާގައި އަނިޔާވި އާންމުންގެ މީހާއަށް މިހާތަނަށް އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބި މިވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ. ނޫސްތަކުން އޭނާއާއި ގުޅޭގޮތުން ގެނައި ރިޕޯޓުތަކާއިއެކުވެސް، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ސަމާލުކަމަށް މިކަމެއް ނައެެވެ. ހުރިހާ ފޯކަސްއެއް ހުރީ އެހެން ދިމާއަކަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް މިހާރު ހުންނެވީ ޖަރުމަނުގައެވެ. ނަމަވެސް އާދަމް ފަދަ އާންމުންނަށް ދިމާވި މިފަދަ ގެއްލުމެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އަޅާލުމެއް ނެތުމުން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

0%

80%

20%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު