ADS BY PIZZA KITCHEN

މިއަދަށް ތާވަލުކުރި އަލީ ވަޙީދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި

- 1 week ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

ޖިންސީ ގޯނާ އަދި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ކުށުގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލިފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދުގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY VOICE EURO COVERAGE

ޕީޖީ އޮފީހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ޖިންސީ ކުށުގެ، ޖިނާއީ ދައުވާތަކުގެ މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އަޑުއެހުން ކެންސަލް ކުރީ ކީއްވެގެންކަން ބުނެފައެެއް ނުވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު ވަކި ކުރީއެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ހަ ދައުވާއެއް އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ކުށުގެ ދައުވާތަކެއް އުފުލިފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު، ބޭސްފަރުވާގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން ދިން މުއްދަތު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ހަމަވިއިރު އަދި ރާއްޖެ އައިސްފައެއްނުވެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު