ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުއްޖާގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް

- 1 month ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މަރާލާފައި އޮއްވާ ރޭ ދަންވަރު ފެނުނު އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރަށް އިންސާފު ހޯދުމަށް ގޮވާލާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ADS BY VOICE

އެމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާނެވެ. މަރާލެވުނު ކުއްޖާ ނިސްބަތްވާ މަޑަވެލީ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން މިއަދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ބަލައިގަންނަން 44 މެންބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

ފިރުޝާން ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައިގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަކީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން އެހީތެރިކަން ފޯރު ކޮށްދެމުން އައި ކުއްޖަކަށް ވެފައި އެކަމުގައި އިހުމާލެއްވޭތޯ ބަލަންޖެހޭކަމަށެވެ.

އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ އަސްލު ދެނެގަނެ އެކަންކަން ނުހިނގާނެ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ރާވަންޖެހޭކަމަށާއި، އަދި ވީހާވެސް އަވަހަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ޖެހޭކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް އުމުރުން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކާއި އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާއަށް 15 ދުވަހުގެ ބަންދުގެ މުއްދަތެއް ޖެހިއިރު، 27 އަހަރުގެ މީހާ ވަނީ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު