ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ރިސޯޓު ހެދުމަށް އދ. ފެންފުށީ ފަޅު ދޭން ޤާސިމް އެދިވަޑައިގެންފި

- 1 month ago 0 - ފަހީމް

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކުންފުނީގެ އަތުން އަތުލި ތ. އެލާގެ ބަދަލުގައި، ރިސޯޓު ހެދުމަށް އދ. ފެންފުށީ ފަޅު ދޭން ވިލާގެ ޗެއާމަން ޤާސިމް އިބްރާހީމް ސަރުކާރުގައި އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ޤާސިމް އިބްރާހީމް ސޮއި ކުރައްވާ ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކުންފުނިން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް މިއަދުވަނީ މީސްމީޑިއާގައި އާންމު ވެފައެވެ.

އެ ސިޓީގައިވާގޮތުން، ތ. އެލާ އެ ކުންފުނީގެ އަތުން ނެގުމާއި ގުޅިގެން އެރަށުގެ ބަދަލުގައި އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅާގޮތެއް އަންގަން 2021 ޖުލައި 15 ގައި ވަނީ ސަރުކާރުން އެ ކުންފުނީގައި އެދިފައެވެ.

އެ ސިޓީގައި އެ ކުންފުނިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ކުންފުނިން ބެލި ބެލުމުން، ކައިރި ސަރަޙައްދަކުން ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ރަނގަޅު ރަށެއް ހުސްކޮށް ނެތުމާއި، އަދި އެކުންފުނިން ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ ދެ ރަށް (ތ. ކަނިމީދޫ އާއި ތ. ކަޅުފަހަލަފުށި) ދެވެން ނެތްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާތީ، ބިން ހިއްކައިގެން އދ. ފެންފުށީ ހުޅަނގު އުތުރުފަޅު ދިނުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

އާންމު ވެފައިވާ ސިޓީގައި އެ ކުންފުނިންވަނީ އިތުރު ބައެއް ކަންކަމަށް ވެސް ސަރުކާރުގައި އެދިފައެވެ.

އެގޮތުން، އެ ފަޅު ސަރުކާރުން އެ ކުންފުންޏަށް ދޭއިރު، ފަޅު ހިއްކައިގެން ރިސޯޓު ހެދުމަށް 8 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތު ދިނުމަށާއި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު 99 އަހަރަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ވެސް އެދިފައިވެއެވެ.

އެ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ އެގޮތަށް އެދިފައި އެވަނީ، ތ. އެލާގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށްވުރެ ފަޅު ހިއްކައިގެން ރިސޯޓެއް ހަދަން ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކާއި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހިނގާނެތީ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން 2017 ވަނަ އަހަރު ވިލާއަށް ދީފައި އޮތް ތ. އެލާ އާއި ގދ. ގަޒީރާގެ އިތުރުން ރ. މާނެންފުށި އަދި ކ. ބޮލިދުއްޕަރު ފަރުގެ އިތުރުން ކ. ވާވެއްދިފަޅު ނަގަން ނިންމިއެވެ.

އަދި އެ ތަންތަނަށް ދައްކަން ޖެހޭ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން 188 މިލިއަން ޑޮލަރު [2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާ] ހޯދަން ނިންމި ނަމަވެސް ވިލާ ކުންފުންޏަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ފަސް ރަށް ސަރުކާރުން އަތުލީ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ފަސް ރަށުގެ މައްސަލަ ވިލާ ކުންފުންޏާ އެއްކޮޅަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުންވަނީ 2018 ގައި ޙުކުމް ކޮށްފައެވެ.

ފޮޓޯ: ސަން

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު