ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ގައުމު ދޫކޮށް ދިޔައީ ލޭއޮހޮރުވުމެއް ހުއްޓުވަން: އަޝްރަފް ޣަނީ

- 4 weeks ago 0 - އައިމިނަތް ސިއުފާ

އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކުރައްވާ ކުއްލިގޮތަކަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވީ ލޭ އޮހޮރުވުމެއް ހުއްޓުވުމުގެ ނިޔަތުގައިކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް އަޝްރަފް ޣަނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ރަސްމީ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އާއްމު ކުރެއްވި ވީޑިޔޯ މެސެޖެއްގައެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ޠާލިބާނުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ފެށުމުން ރައީސް އަޝްރަފް ވަނީ ޤައުމު ދޫކޮށް ޔޫ.އޭ.އީ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފައެވެ.

ރޭ އާއްމުކުރެއްވި ވީޑިއޯގައި ރައީސް އަޝްރަފް ވަނީ، ގައުމު ދޫކޮށް ވަޑައިގެންނެވީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ހިފައިގެން ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ދެކެވެމުންނާ ވާހަކަތައް ދޮގު ކުރައްވާފައެވެ. ކަސްޓަމް އޮފިޝަލުންނާއި އެހެން އޮތޯރިޓީތަކުން އެ ތުހުމަތުތަކަކީ ހަޤީޤަތެއް ނެތް ތުހުމަތު ތަކެއްކަން ސާބިތުވެގެން ދާނެކަމުގައި ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޤައުމު ދޫކޮށް ދިޔައީ ލޭ އޮހޮވުންތައް ކުޑަކުރުމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު މިވަގުތު އެމިރޭޓްސްގައި މިހުރީ ލެއޮހޮރުވުންތައް ހުއްޓުވާ ކުރިމަތިވެދާނެ މައްސަލަތައް މަދުކުރުމަށް" ރައީސް އަޝްރަފް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދާއިމީކޮށް ޔޫއޭއީގައި ހުރުމުގެ ޚިޔާލެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެނބުރި ޤައުމަށް ދިއުމަށް މިހާރުވެސް ވާހަކަ ދެކެވެމުން ދާކަމުގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނަމަވެސް ޣަނީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޤައުމު ދޫކޮށްދިޔައީ ޤައުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް ފެނުމުންނެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިގޮތުގައި ޠާލިބާނުން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްއަށް ވެރިވެގަތީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމަށް ފަހުގައެވެ.

0%

0%

100%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު