ADS BY PIZZA KITCHEN

ރިޕޯޓް: ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާނެ ދިވެއްސަކު ތަމްރީނު ކުރާާތާ 11 އަހަރު!

- 4 weeks ago 2 - ޝަފްރާޒް އހ

ޝައްްކެއްވެސް ނެތްގޮތުގައި އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއާ ރާއްޖޭގެ ގުޅުން ދިވެހީންނަށް މުހިންމެވެ. އެއީ އަހަރުމެންގެ "ބިގް ބްރަދާ"އެވެ. ކަމެއް ދަމެއް ދިމާވެގެން، އެންމެ އަވަހަށް އެހީއަށް އެދި ގޮވާލެވޭނެ އެއް މިތުރެވެ.

މި ހެޔޮ އެދޭ މިތުރުގެ ދީލަތިކަމުން ދިވެހީންނަށް ވަރަށް "ހެޔޮހިތުން" ހެލިކޮޕްޓަރުތަކެއް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާ ކުރިކަން އެންމެންނަށްވެސް އެނގެއެވެ. އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ފުރަތަމަ ހެލިކޮޕްޓަރު އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނައީ 2010 ވަނަ އަހަރުގައި އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ކޮމާންޑްގެ ދަށުން، އެގައުމުން އެދޭ ގޮތަށް ރާއްޖޭގައި ދުއްވާ އެ ހެލިކޮޕްޓަރަކީ ދިވެހީންނަށް ދިން ހަދިޔާއެއް ނަމަވެސް، އެ އުޅަނދުތަކާ ދިވެހީންނަކަށް ގާތެއް ނުވެވެއެވެ. މި އުޅަނދުތައް ވެފައި މިވަނީ ދިވެހީންނަށް ލިބިފައިވާ "އަތްނުލެވޭ ހަދިޔާ"އަކަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ ނަން ޖަހައިގެން އެ ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ދުއްވަނީ އިންޑިއާގެ ސިފައިންނެވެ. ހަތިޔާރާއެކު އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބީ، ދިވެހީންނަށް ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން ނޭނގޭތީ "ހެޔޮފުޅު"ކަމުން އެކަން ކޮށްދިނުމަށެވެ.

އިންޑިއާގެ ސަފީރު، ސަންޖޭ ސުދީރު، މީގެ ކުރިން "ދަ ޕްރެސް" ނޫހަށް ދެއްވި ބަސްދީގަތުމެއްގައި ދިވެހީންނަށް މަލާމާތް ކުރައްވައި ވިދާޅުވީ ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމަކީ ކާރެއް ދުއްވުންހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމަކީ ހަމަ އެހާ އުނދަގޫ ކަމެއްތަ؟

ދިވެހީންނަކީ ދުނިޔެއަށް ލޯ ހުޅުވިފައިވާ ހޭލުންތެރި ބައެކެވެ. ކަންކަން ނިކަން ފަރިތަކަމާއެކު ދަސްކުރާ ބައެކެވެ. ބޭރުގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން ދިވެހި ދަރިވަރުން އަންނަނީ ފަޚުރުވެރި ނަތީޖާތައް ނެރެގެންނެވެ. ކުރިމަތިލާ ކަންކަމުގައި ނަތީޖާ ނެރޭ ދިވެހީންނަށް ދިހަ ބާރަ އަހަރުވެގެންދާއިރު ހެލިިކޮޕްޓަރެއް ދުއްވާލަން ދަސް ނުވެ ހުރެދާނެ ކަމަށް ބުއްދި ހުރި މީހަކު ގަބޫލެއް ނުކުރާނެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް އެމްއެންޑީއެފްއިން ބުނަނީ އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެެވެ. އެކަމެއް ކުރަން އުޅޭތާ މިހާރު 12 އަހަރު ވަނީއެވެ. މިއީ ކިތަންމެ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށް ވިސްނައިދޭން އުޅުނަސް،ޕައިލެޓަކު ހެލިކޮޕްޓަރެއް ދުއްވަން ދަސްކުރުމަށް އެންމެ ގިނަ ވެގެންވެސް ހޭދަވާނީވެސް 45 ދުވަސް ކަަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ކުރީގެ އޮޕަރޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު މުޙައްމަދު އަމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހެޔޮ އެދިގެން ދިން ހަދިޔާ އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށް އެންގުމުން ހެދީ ދެކޮޅު:

ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހުކޮޅު، ހެލިކޮޕްޓަރު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، އެ އުޅަނދުތައް އޮޕަރޭޓް ކުރަން ތިބި ސިފައިންގެ ވީސާ އާކޮށް ނުދީ، ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ގެންދަން އެންގިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އިންޑިއާއިން ނިންމީ ގަދަ ދައްކާފައި، އެ އެންގުމާ ދެކޮޅު ހަދާާށެވެ.

އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގެ ފަހު ދުވަސްތައް ކަމަށްވުމުން، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބަލައި، ނުދާން ތިބިއިރު، ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ވެރިކަމުގައި ވަނީ އިންޑިއާ ސިފައިންނަށް ތިބެވޭނެގޮތް ހަދައިދީ ހެލިކޮޕްޓަރު އެއްބަސްވުން އާކޮށްދީފައެވެ.

އިންޑިއާގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައިތިއްބައިގެން، ބަދަލުގައި އެޤައުމުން ރާއްޖެއަށް ދެނީ "އެހީ"އެވެ. އެހީއޭ ކިޔަސް، ބިލިއަނުން މިދެނީ ލޯނެވެ. އިންޑިއާގެ ދަރަނި ދަންތުރައިގައި ޖެހި ޤައުމު ރަނގަޅަށް ފިތެމުންދާއިރު، ފިތިފައި ތިބި ބަޔަކަށް އިންޑިއާ ސިފައިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކޭނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ؟

ދަރަނި ބޮލުގައި އަޅުވައި، ރާއްޖޭގެ މުހިންމު ސްޓްރެޓީޖިކް ލޮކޭޝަންތަކުގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ބައިތިއްބާފައިވާއިރު، "އިންޑިއާ އައުޓް" ގޮވާލުމަކީ ބިރުވެރި ކަމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ތެރެއިންވެސް، ގާތް އެކުވެރި އިންޑިއާ ސިފައިން ފައިބަން ގޮވާލާކަށް ނުވާނެތާއެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން ދިވެހީން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ކުރީ ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރި:

ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ދިފާޢީ ވުޒާރާގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅަކު ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަތުރުކޮށް ވިދާޅުވީ، އިންޑިއާއިން ދިން ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވާނެ ދިވެހީން ތަމްރީނު ކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މަސައްކަތް ކުރިކަމަށެވެ.

"އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރި. އެހެންނަމަވެސް އިންޑިއާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން އެކަމަށް އޮތް ހުރަސްތަކާއެކު އެކަން އިންޑިއާއިން ކުރިޔަކަ ނުދިން." އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރު އެއްބަސްވުން ލީކުވުމުން އެނގުނީ އެމްއެންޑީއެފްއިން ދޮގު ހެދިކަން:

އިންޑިއާއިން އައްޑޫގައި ބާއްވާ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އެއްބަސްވުން ލީކުވީއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން އައްޑޫގައި ބާއްވާފައިވާ ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަން މަސައްކަތަށް އިންޑިއާ ސިފައިންގެ 24 މީހުން ތިބޭނެ އެވެ. އެ މީހުންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓުރޯލު އަދި ކޮމާންޑު އޮންނާނީ އިންޑިއާ ކޯސްޓުގާޑުގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ކޮމާންޑަރަށެވެ. އެ ކޮމާންޑަރު ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރެވެ. އެހެންކަމުން ހެލިކޮޕްޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައްކުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް ބަހެއް މުހިންމެއް ނުވާނެއެވެ.

ނުރައްކާ އޮތީ ހަމައެކަނި ހެލިކޮޕްޓަރާއެކު ސިފައިން ތިބުމުންނެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާއިން ހަދިޔާ ކުރި ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން ތިބީވެސް އެޤައުމުގެ ސިފައިންނެެވެ. ރާއްޖޭގައި އުތުރާއި ދެކުނުގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިން އިތުރު ކުރާނެކަމުގެ ކޮޅުމަތި ފެންނަމުންދާއިރު، އައްޑޫ ސިޓީގައި ކޮންސިއުލޭޓް އޮފީހެއް ޤާއިމު ކުރާނެކަންވެސް ވަނީ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ. 

20%

60%

20%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު