ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބާތަ؟ ހައްލަކީ ފޭރު ފަތް

- 3 weeks ago 0 - ޝިފާ ހުސައިން

ބޮލުން މާ ބޮޑަށް އިސްތަށި ފައިބާހެއްޔެވެ؟ މިކަމަށް އެކި ފަރުވާ ކޮށްގެންވެސް ޙައްލު ނުވޭހެއްޔެވެ؟

ދުޅަހެޔޮ އިސްތަށިގަނޑެއް ހޯދުމަށް ސެލޫންތަކަށް ގޮސް، އަގުބޮޑު ޓްރީޓްމަންޓްތައް ނަގާއިރު، މިފަދަ ކަންކަމަށް އޮތް ފަރުވާ ޤުދުރަތީ ގޮތުން ހޯދުމަކީ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ.

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމުގެ މައްސަލައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ދިމާވާ، އަދި ޙައްލު ނުލިބިފައި އޮތް ބޮޑު މައްސަލައެއްވެސްމެެއެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި ހިމަނާލަނީ ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދީ، އަލުން އިސްތަށި ފަޅުވައިދޭ ކަަމަށް ޒަމާނުއްސުރެ ގަބޫލުކުރެވިފައި އޮތް ފަރުވާ އަކަށެވެ. އެއީ ފަސޭހައިން ލިބެންހުރި ފޭރު ފަތް ބޭނުންކުރުމެވެ.

އިހުޒަމާނުއްސުރެންފެށިގެން، ރީތިވުމުގެ އެކި ކަންކަމަށް ފޭރުފަތް ބޭނުން ކުރަމުން އައިސްފައިވެއެވެ. މި ފަތުގައި ހިމެނޭ ވިޓަމިން ބީ ކޮމްޕްލެކްސްއަކީ ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކޮށް، އާ އިސްތަށި ފެޅުމަށް މަގުފަހި ކުރުވާނެ މާއްދާއެއް ކަމަށް ޞިއްޙީ މާހިރުން ލަފާދެއެވެ.

ފޭރުފަތް ބޭނުންކޮށްގެން ސޮލިއުޝަން ތައްޔާރު ކުރަންޖެހޭ ގޮތް:

ފެނުގައި ފޭރުފަތް ކައްކާށެވެ. ފަތްތައް ނެގުމަށްފަހު، ކެއްކި ފެން ހޫނުކަން ކެނޑެންދެން ބަހައްޓާށެވެ. ބެހެއްޓުމަށްފަހު އެ "ސޮލިއުޝަން" ބޮލުގައި ރަނގަޅަށް ހާކާށެވެ. މި ސޮލިއުޝަން ބޭނުންކުރަންޖެހެނީ ހަފުތާއަކު ދެފަހަރުއެވެ.

ފޭރުފަތުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ކެމިކަލްއެއް ނުހިމެނެއެެވެ. އެހެންވެ، މިއީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑަށް ކުޑަވެސް ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ ފަރުވާއެއް ނޫނެވެ.

72%

8%

20%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު