ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި މިހާތަނަށް ސޮއިކުރީ މަޖިލީހުގެ އެންމެ 8 މެންބަރުން!

- 3 weeks ago 16

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ވޯޓަކަށް ދިޔުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ގޮވާލާ ތައްޔާރު ކުރަމުންދާ ޕެޓިޝަންގައި މިހާތަނަށް ސޮއި ކުރައްވާފައިވަނީ މަޖިލީހުގެ އެންމެ 8 މެންބަރުންކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

ބަރުލަމާނީ ޕެޓިޝަންގައި ސޮއި ކުރުން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، މިކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ލޯޔަރު މުޙައްމަދު ނިޝާން އިބްރާހީމް މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި މި ޕެޓިޝަންގައި މިހާތަނަށް ސޮއި ކުރެއްވި މެންބަރުންނަކީ،

މަޖިލީހުގެ ނާއިބު ރައީސް އީވާ 

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު

މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހްމީ

އައްޑޫ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު

ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަޙްމަދު ހަލީމް

ގައްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޒާހިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މިހާތަނަށް 8 މެންބަރުން ސޮއި ކުރައްވާފައި ވީނަމަވެސް، ރައީސް ނަޝީދަށް ވަފާތެރި އިތުރު މެންބަރުންތަކެއް އަދިވެސް ސޮއި ނުކުރައްވާ ތިއްބެވިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަޖިލިސް މެންބަރުންނަކީ އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތަކެވެ. ނަމަވެސް، މިކަމުގައި، މިހާތަނަށް މަޖިލިސް މެންބަރުން ސޮއި ކުރައްވާފައިވާ އަދަދު މަދުވުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެކަން ފާހަގަ ކުރަމުންނެވެ.

އަދި ރައީސް ޞާލިޙް ވިދާޅުވި ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮތީ އެމަނިކުފާނު އަތްޕުޅުގައިކަން މިކަމުން ހާމަވަމުން ދާކަމަށް އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ބުނަމުނެވެ.

މި ޕެޓިޝަންގައި ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށް ރައީސް ނަޝީދު މިއަދުވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ހަމައެކަނި އެމްޑީޕީގެ ވޯޓެއް ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕެޓިޝަންގައި ގިނަ ބަޔަކު ސޮއި ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ގެންދަވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވަމުންނެވެ.

75%

25%

0%

ADS BY COCA COLA
16 ކޮމެންޓް

މިހާރު އަންނިކަލޭގެ ދައްކާ ވާހަކަ އަހާނެމީހަކު އެބަ ހުރިތަ. ހުރިނަމަ މިވަރެއްނޫންދޯ ވާނީ

ތީ އެސޮރެގެ އަޅުން

ނިޒާމީ ވޯޓެއްގެ މަސްތުގައި ގައުމު ހަލަބޮލިކުރަން އުޅުމަކީ މިދަނޑިވަޅުގައި ގައުމަށް ހެޔޮއެދޭ އެކަކުވެސް ކުރާނެކަމެއް ނޫނެވެ.

ތިކަމެއްނުވާނެ ހުއްޓާލާ ތިކަމުން ރައީސް ނަޝީދު ބޭޒާރު ވާނީ

ހަބަރު