ADS BY PIZZA KITCHEN

ސަރުކާރުގެ 8 ކުންފުނި އުވާލައިފި

- 3 weeks ago 2 - ޝިފާ ހުސައިން

ސަރުކާރުން އަށް ކުންފުންޏެއް އުވާލައިިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއިން ވަނީ އުވާލި ކުންފުނިތަކުގެ ނަންތައްވެސް ހާމައެވެ. އެގޮތުން އެ ކުންފުނިތަަކަކީ، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޯޕަރޭޝަން، ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް، ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ލިމިޓެޑް، މަޑިވަރު ހޯލްޑިންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގަން އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ، ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން، ހަޒާނާ މޯލްޑިވްސް، އަދި ނޭޝަނަލް އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕެނީއެވެ.

ސަރުކާރުން 17 ކުންފުންޏެއް އުވާލަން އިޢުލާނުކޮށްފައިވެއެވެ. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ 30 ކުންފުނި އޮންނައިރު، ގިނަ ކުންފުނިތައް މާލީ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ބަރޯސާވެފައިވެއެވެ.

އުވާލަން ނިންމާފައިވާ އެމްބީސީ އަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި ކުންފުންޏެކެެވެ. ފެލިވަރާއި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް އަކީވެސް އެވެރިކަމުގައި އުފެއްދި ކުންފުނިތަކެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
2 ކޮމެންޓް

ކުންފުނިތައްއެކައްޏެއްނޫއް ވެރިކަންވެސް ރައްޔިތުއްނައްވާ ފައިދާއެއްނެތް އުވާލައިފަ އާވެރިކަމެއް މިހާރު މިއޮތީބޭނުއްވެފަ؟

ހަބަރު