ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އަޅުގަނޑު ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ ނަސީބު: ރައީސް ނަޝީދު

- 1 week ago 14 - ހަނާން ހުސައިން

މެއި 6 ގެ ހަމަލާއަށްފަހު ރައީސް ނަޝީދު ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމީ އެމަނިކުފާނުގެ އިތުރުން ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއްގެވެސް ނަސީބުކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެއި 6 ގެ ހަމަލާއަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެ ހަމަލާއަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ދުނިޔޭގައި ހުރީ މާތް ރަސްކަލާނގެ އަމުރާއި އިރާދަފުޅުން ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑު ދުނިޔޭގައި ހުރިކަމީ އެއީ މާތް ރަސްކަލާނގެ އަމުރާއި އިރާދަފުޅުން އަޅުގަނޑުގެ ނަސީބު އަދި އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެވެސް ނަސީބު"

މިއާއިއެކު އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެ ހަމަލާއަކީ އެމަނިކުފާނު އަމިއްލައަށް ކުރިކަމަކުން ވީ ކަމެއްނޫންކަމަށާއި، އެއީ އެކަން ވީގޮތް ކަމަށެވެ.

މެއި 6 ގެ ހަމަލާއަށްފަހު ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިންނެވި ގޮތަށް ރާއްޖެއަށް އަނބުރާ ވަޑައިނުގަންނަވާ ހުންނަވަނީ އެމަނިކުފާނަށް މި ޤައުމުގައި ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުވެފައި ނުވާތީކަމަށް ހަމަލާއަށްފަހު އެކި ފަހަރުމަތިން ރައީށް ނަޝީދު ވަނީ ދިވާޅުވެފައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
14 ކޮމެންޓް

އިސްލާމް ދީން ހިމާޔަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބަދުނަޞީބު..

ތިބޭފުޅާ އާއި އެކު ރާއްޖެ އަށް އޮތީ ބަދު ނަސީބު. ޜައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ތިބޭފުޅާއާއި ނުލާ ދިވެހިރާއްޖެއެއް.

ދެންކީކުރާނީ މިމީހުންއެއްގޮތަކައްއެއްބަހެއްނުވޭ ބަރޮލަމާނީގެންނާކަ މިރާއްޖޭގަ މަނިކުފާނަ ބޮޑުވަޒީރުކަމަށްނާދެވޭނެހެންހީވަނީ ހެން ީމާ މަށަށްފެންނަނީ ހަނދުގާ ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރަން ހަދަދާން ގޮސް ހިދުގާ ބުރުލަމާނީނިޒާމްގާއިމުކޮއްހަދުގާ ބޮޑުވަޒީރުކަންކުރާނީ އަދި މީރުކޮއް އެކިވައްތަރުގެ ބޮޑު ރޮށި ރޮށި ރޮށިފިހާނީ އަދި ތާއިދުކުރާކުދިންކޮޅުވެސްގެންނާނީދޯ ދެންބަސްހަހިއްގެންހުރޭ

ހަބަރު